Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.04.2017
Cena: 32350,00 + vat

BURMISTRZ BYCZYNY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Polanowickiej.

 

1. Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 745/21, ark. mapy 9, obręb Byczyna

    - powierzchnia: 0,1448 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości z drogi  powiatowej ul. Polanowicką o nawierzchni bitumicznej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w energię elektryczną.

 

2. Księga Wieczysta OP1U/00042266/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

 

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Byczyna  to teren położony w strefie działalności gospodarczej- obiekty składowania, magazynowania, usługowo-produkcyjne.

 

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI    32.350,00 zł

+23% VAT

 

5. Obciążenia nieruchomości - BRAK

 

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

7. Przetarg odbędzie  się 25 kwietnia 2017r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim  w Byczynie  ul. Rynek 1  w pokoju nr 26.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości

10 %   ceny nieruchomości tj. 3.235,00 zł nie później  niż do dnia  19 kwietnia 2017r.                                  

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna 

56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu  na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

     przetarg,

  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

  

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna

83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej    na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.

 

 12. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni   

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni  od daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                          

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

 

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

 

16. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie,   ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

17. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

 

Z up. BURMISTRZA

 

 /-/ Katarzyna Zawadzka

 Z-ca Burmistrza

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl