Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Sprzedaż
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.03.2017

B U R M I S T R Z     B Y C Z Y N Y

O G Ł A S Z A
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących  własność Gminy Byczyna

 

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone  w Byczynie przy ul. Borkowskiej.

 

1. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/3, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia: 0,0581 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie                                     urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do  sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą  towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 

   32.925,00 zł  +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

2. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/4, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0592 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie                 urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  z infrastrukturą towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 

 34.141,00 zł +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

3. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/5, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0598 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  z infrastrukturą towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 

 34.487,00 zł +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

 

4. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/6, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0604 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne  z infrastrukturą  towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 

 34.833,00 zł+ 23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? brak

 

5. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/7, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0609 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Do nieruchomości brak jest obecnie urządzonej drogi. Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i gazowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne                            z infrastrukturą towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 

 35.121,00 zł

                                 +23% VAT

 

5)  Obciążenia nieruchomości - brak

6)  Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? brak

 

6. 1) Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 274/8, ark. mapy 5, obręb Byczyna

    - powierzchnia:  0,0906 ha

Kształt działki nieregularny. Dojazd do  nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej lub nieurządzonej drogi gminnej.

Działka uzbrojona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej.

2) Księga Wieczysta OP1U/00081946/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku. 

3) Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003 r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 44/2013 z dnia 17.12.2013r. o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z infrastrukturą  towarzyszącą.

4) CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 

49.633,00 zł +23% VAT

5) Obciążenia nieruchomości - brak

6) Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość ? brak

 

7. Przetargi odbędą się 28 marca 2017r.  w Urzędzie Miejskim  w Byczynie

    ul. Rynek 1  w pokoju nr 20, wg następującego harmonogramu:

 

      Godzina przetargu

      Nr działki

900

274/3

915

274/4

930

274/5

945

274/6

1000

274/7

1015

274/8

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:

działka Nr 274/3- 3.292,00zł,             działka Nr 274/6 -  3.483,00

działka Nr 274/4- 3.414,00zł,             działka Nr 274/7 -  3.512,00

działka Nr 274/5- 3.448,00             działka Nr 274/8 -  4.963,00

nie później  niż do dnia 22 marca 2017r.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

     przetarg,

  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10.Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.

 

11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej   na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.

 

12. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni   

od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dniod daty przeprowadzonego przetargu.                                                                                          

 

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia      w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem m.in. sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej.

  

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

   

16. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 30 listopada 2016r. natomiast II przetarg ustny nieograniczony odbył się 24 stycznia 2017r.

 

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

 

18. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia   o przetargu.

 

Z up. Burmistrza

 

/-/ Katarzyna Zawadzka

Z-ca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byczyna  dnia 20 lutego  2017r.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl