Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1191/10 o powierzchni 1174 m2 położoną w Gołdapi


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat gołdapski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Gołdap »
Miejscowość: Gołdap
Ogłaszający: Burmistrz Gołdapi

Burmistrz Gołdapi

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1191/10 o powierzchni 1174 m2 położoną w Gołdapi u zbiegu ulic Oleckiej.

 

Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1C/00039662/1.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości   98.600,00 PLN + 23% VAT
Wadium                    12.000,00 PLN

  • Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu, płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;
  • Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 1 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu dla nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne + obowiązujący podatek VAT;
  • Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
  • Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;
  • Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;
  • Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;
  • Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
  • Nabywca nieruchomości po jej zagospodarowaniu zgodnie z przeznaczeniem będzie mógł wykupić użytkowanie wieczyste na własność.
  • Ustala się terminy zabudowy: rozpoczęcie 2 lata  od podpisania umowy w formie aktu notarialnego, zakończenie 3 lata od podpisania umowy w formie aktu notarialnego.


Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  
 
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 12.000,- PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działki(ek).Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gołdapi (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 5 stycznia 2017 r. włącznie.
Dowód tożsamości uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87/ 615 60 54


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl