Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 9A o pow. użytkowej 60,81 m2 wraz z podpiwniczeniem o pow. 29,60 m2 położonego w Gołdapi


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat gołdapski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Gołdap »
Miejscowość: Gołdap
Ogłaszający: Burmistrz Gołdapi
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.01.2017

Burmistrz Gołdapi
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 9A o pow. użytkowej 60,81 m2  wraz z podpiwniczeniem o pow. 29,60 m2 położonego w Gołdapi przy ul. Wolności nr 9 oraz  udziałem w częściach wspólnych  budynku i we współwłasności gruntu - działek nr 1719/22 i 1719/23 w wysokości 39/1000.

 

Nieruchomość uwidoczniona jest w Księgach Wieczystych prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku: KW lokalowa - OL1C/00045178/6, KW gruntowa OL1C/00001905/2.
Pierwszy przetarg odbył się 18-11-2016 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  - 114.000,00 PLN
                                             

Wadium wynosi - 15.000,- PLN

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.    
Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych, modernizacją lub przełożeniem istniejących instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;
Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sadowego, administracyjnego i egzekucyjnego;
przedmiot sprzedaży jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art.43. ust.1, pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 z póź. zm.)
nabywca we własnym zakresie wykona zejście do podpiwniczenia.

Przetarg odbędzie się 13 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.   

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,- PLN (słownie: piętnaście  tysięcy  złotych) w tytule należy podać numer budynku i lokalu oraz nazwę ulicy.


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 9 stycznia  2017 r. włącznie.

Uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    
Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
      
Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87-615 60 54


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl