Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przetatg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Nowa Ruda


Kategoria: Nieruchomości » Komercyjne
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Kłodzki » Gmina Gmina miejska Nowa Ruda »
Miejscowość: Nowa Ruda
Ogłaszający: ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 10.08.2012
Cena: 1.200,000zł

 ZARZĄD POWIATU KŁODZKIEGO
ogłasza
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Świdnickiej 5,
ozn. geodez. jako działka nr 69/15 (AM-5) obręb 3-Nowa Ruda o pow. 2.761 m2,
zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 900,40 m2 i kubaturze 4.672 m2,  księga wieczysta nr SW2K/00012608/5.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem UP - tereny z przewagą funkcji gospodarczych - przemysłowych, usługowych, naprawczych oraz baz, składów i magazynów (teren skoncentrowanej działalności gospodarczej), z wyłączeniem aktywności związanych z produkcją rolniczą i obsługą rolnictwa, obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej  2.000 m2 oraz stacji paliw.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń i zobowiązań.

Termin I przetargu: 27.03.2012 r.

Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.200.000 zł. (słownie:  jeden milion dwieście tysięcy zł.),
2. Minimalne postąpienie przetargowe wynosi 12.000 zł.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 60.000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł.), na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku
                                 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Kłodzko
                                           nr 25 9588 0004 7100 0244 2000 0070
                                                w terminie do dnia 10.08.2012 r.
4. Przetarg odbędzie się 14.08.2012 r. o godz. 9.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, pokój nr 214 na II piętrze.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a)przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,
b)osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,
c)w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,
d)w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia.

7. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał,   od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym przez Sprzedawcę w zawiadomieniu.
8. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości w kwocie 2.800 zł. oraz koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży.

9.Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia,
unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

10. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

11. Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okrzei 1, pokój nr 214-217, tel. nr 0-74 865 75 76.

12. Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Kłodzkiego www.bip.powiat.klodzko.pl (przetargi na nieruchomości).


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl