Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 5


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 31.10.2016

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza, że 03.11.2016 r. odbędą się rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 1 położonego  w Legnicy przy ul. Dziennikarskiej 5

 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

zaliczka

Legnica  ul. Dziennikarskiej 5,

KW LE1L/00036621/6

Budynek  4 - kondygnacyjny, podpiwniczony składa się z 4 lokali, teren uzbrojony

Działka nr 575 o pow. 196 m?

Obręb Stare Miasto, lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze, pow. 129,40  m2

4  pokoje, kuchnia,  2 łazienki, wc, spiżarka, przedpokój,

 

184.000,00 zł

(23.000,00 zł)

 

18.000,00 zł

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat

z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 15% ceny gruntu, opłaty roczne 1% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich.  Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 26.11.2015 r. Przetargi odbyły się 25.01.2016 r. i  22.07.2016 r.   Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.283,70 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 14.10.2016 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem Dziennikarska 5 należy składać w zamkniętych kopertach do 31.10.2016 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.   Datę sporządzenia zgłoszenia.
3.   Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4.   Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.         
5.   Kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 18.000,00 zł nie później niż do 31.10.2016 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Rokowania  odbędą się 03.11.2016r. o godz.12.00

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318.


Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami -  Barbara Matusiak tel.7672-12-302, pokój 315 III p., oraz warunków rokowań - Wioletta Mazur tel.7672-12-310, pokój 318 III p. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl