Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2012 r.


Kategoria: Biznes » Oferty współpracy
Rodzaj ogłoszenia: biznes
Region: Wielkopolskie » Powiat Kalisz » Gmina Miasto na prawach powiatu- Kalisz »
Miejscowość: Kalisz
Ogłaszający: Rada Nadzorcza Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL -KALISZ" S.A
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.08.2012

Rada Nadzorcza 

Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL -KALISZ" S.A

zaprasza zainteresowane firmy audytorskie

do składania pisemnych ofert na:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2012 r. Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL KALISZ" w Kaliszu oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

 

Warunki przeprowadzenia badania:

  1. Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki.
  2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
  3. Uczestnictwo biegłego rewidenta na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej celem omówienia opinii i raportu z przeprowadzonego badania i jego wyników i o ile będzie  konieczne na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (koszty uczestnictwa ponosi biegły rewident).
  4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania  finansowego.

 

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania:

  • wstępnego do 15.03.2013r.
  • ostatecznego wraz z wydaniem opinii i raportu do dnia 31.03.2013 r.

 

 

Dodatkowe informacje w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2012 r. można uzyskać od Głównego Księgowego Spółki, tel. 62 504 6702 email nawracaj_b@wsk1.kalisz.pl w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

Oferta musi zawierać:

1. Informacje o oferencie:

a) forma prowadzonej działalności - aktualny odpis z właściwego rejestru,

b) aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,

c)  wpis  na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

d)  informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e) dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego rewidenta).

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

3. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym.

4. Skład zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

5. Harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych.

6. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat.

 

 

Warunki ogólne:

1. Termin składnia ofert: do 17.08.2012 Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce składania ofert: siedziba Spółki, RADA NADZORCZA WSK "PZL-KALISZ" S.A. 62-800  Kalisz ul Częstochowska 140

3. Pisemne oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: "Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2012 r.".

 

O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 10 dni od dnia dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Rada Nadzorcza  zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl