Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu


Kategoria: Praca » Sektor publiczny
Rodzaj ogłoszenia: konkurs ofert
Region: Opolskie » Powiat Opole » Gmina Miasto na prawach powiatu - Opole »
Miejscowość: Opole
Ogłaszający: Rada Naukowa Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.08.2012

Rada Naukowa

Państwowego Instytutu Naukowego

- Instytutu Śląskiego w Opolu  

 

na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412), oraz Uchwały Rady Naukowej z dnia 9 maja 2012 r.

 

ogłasza konkurs na stanowisko

dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego

- Instytutu Śląskiego w Opolu

 

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.
 4. Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
 5. Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

 1. Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.
 2. Koncepcji rozwoju Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego       w Opolu w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.
 3. Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.
 4. Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu:

 • Statut PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu,
 • Regulamin organizacyjny PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu,
 • sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego  PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu za 2011 r.,
 • bilans PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu za 2011 r.,
 • sprawozdanie władz PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu za lata 2000?2011,
 • plan naukowy na 2011 i 2012 r.

Dokumenty te będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego, 45-081 Opole, ul. Piastowska 17, pok. 303, następnego dnia od ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II 1 oraz pkt II 3-II 6 niniejszego zgłoszenia.

 

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego, wskazanym w pkt III niniejszego ogłoszenia lub przesłać listem poleconym do dnia 8 sierpnia 2012 r. do godz. 1500.

 

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu.

  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl