Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych w Brwinowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 26.10.2016

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa w  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości gruntowych w Brwinowie

 

Nieruchomość niezabudowana, położona  w obrębie 11 w Brwinowie pomiędzy ul. Bratnią, a torami PKP uregulowana w księdze wieczystej WA1P/00060870/4.


nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza brutto

działki w złotych

98

0,2205

450 000

123

0,2171

478 000

99

0,2206

445 000

124

0,2249

494 800

100

0,2207

446 000

126

0,2214

365 000

 

 
   


Opis nieruchomości: Wszystkie działki mają kształt  prostokąta, a działka o nr ew. 126 ma kształt wielokąta, dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogę wewnętrzną ul. Brzoskwiniową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi
są nieurządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami, na części działek są zadrzewienia.

         

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U/MN

a) usługi publiczne stopnia podstawowego: kultura, oświata, sport, rekreacja, opieka zdrowotna i społeczna itp. oraz nieuciążliwe administracja, handel, usługi, jako przeznaczenie podstawowe,

b) mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie podstawowe,

c) na działkach przylegających pośrednio poprzez ulice KL do linii kolejowej KK:   składy, hurtownie, magazyny, drobna wytwórczość, jako przeznaczenie dopuszczone,

d) plan ustala obowiązek zachowania  minimalnej powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie czynnej/aktywnej:

- min. 25% dla działek usługowych,

- min. 50% dla działek mieszkaniowych,

e) warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce,

f) na działce, poza budynkiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo ? gospodarczej,

g) plan ustala zachowanie stref ochronnych, wolnych od zabudowy przeznaczonej na pobyt stały ludzi po 7 m w obie strony od osi linii napowietrznych SN 15kV.Sposób zagospodarowania terenów objętych tymi strefami należy każdorazowo indywidualnie uzgodnić z właściwym zakładem energetycznym. Strefy te mogą być zmniejszone w wyniku indywidualnego uzgodnienia z właściwym zakładem energetycznym dla każdej działki.

h) plan ustala nieprzekraczalne linie zabudowy:

- min. 10m od linii rozgraniczających  ulicy zbiorczej KZ,

- min. 4m od linii rozgraniczających ulic lokalnych KL, dojazdowych KDw,

-lub zgodnie z rysunkiem planu,

i) plan ustala nieprzekraczalną wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku:

- dla zabudowy mieszkaniowej ? 11m,

- dla zabudowy usługowej ? 15 m,

j) nakazuje się  stosowanie zabezpieczeń antyhałasowych na elewacjach budynków od strony ulicy zbiorczej KZ,

k) postuluje się obsadzenie granicy działek od strony od strony ulicy zbiorczej KZ szpalerami zieleni wysokiej i niskiej. Plan również postuluje obsadzenie  działek od strony pozostałych ulic szpalerami zieleni wysokiej i niskiej,

 

Przetarg  odbędzie się w dniu  3 listopada  2016 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu  Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,  do  dnia    26  października  2016 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu.

Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku osób pozostających 
w związku małżeńskim konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca  nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

Termin podania do publicznej wiadomości ? termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 29.08. 2016 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu 3.11.2016 r.

 

Informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204.

Telefon (22) 738-26-13 lub (22)  738-26-53  fax (22) 729-65-64

Referat Planowania Przestrzennego  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 206.

Telefon (22) 738-26-14 lub (22) 738-26-54 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl