Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Opolskie » Powiat kluczborski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Byczyna »
Miejscowość: Byczyna
Ogłaszający: Burmistrz Byczyny
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 01.06.2016

BURMISTRZ BYCZYNY
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna
woj. opolskie

ogłasza

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Byczyna

 

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Byczynie przy ul. Nasalskiej.

 

1. Wg ewidencji gruntów:

    - działka nr 933/12, ark. mapy 12, obręb Byczyna

    - powierzchnia: 0,1584 ha

Kształt działki- wielokąt o regularnych bokach. Dojazd do nieruchomości drogą o tymczasowej nawierzchni tłuczniowej z drogi powiatowej (ul. Nasalska) o nawierzchni bitumicznej. Teren posiada uzbrojenie w sieć energetyczną oraz sieć wodociągową.

2. Księga Wieczysta OP1U/00042266/8  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku.

3. Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego:

Ustalenia miejscowego planu straciły ważność z dniem 31.12.2003r.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Byczyny nr 41/2013 z dnia 7.10.2013r.o warunkach zabudowy to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z zabudową towarzyszącą.

4. CENA OGŁOSZONEJ DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNOŚĆ WYNOSI 59.100,00 zł +23% VAT

5. Obciążenia nieruchomości - BRAK

6. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - BRAK

 

7. Przetarg odbędzie  się 07 czerwca 2016r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim  w Byczynie  ul. Rynek 1  w pokoju nr 20.

 

8. W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10 %   ceny nieruchomości tj. 5.910,00zł nie później  niż do dnia  01  czerwca 2016r.                                  

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów  o/Byczyna  56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 (liczy się data  wpływu       na konto).  Na dowodzie wpłaty należy podać numer działki, której wpłata dotyczy.

 

9. Wpłacone wadium zostanie ;

  -  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra

     przetarg,

  -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

10. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium.


11. Cena nabycia nieruchomości równa się cenie osiągniętej w przetargu. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT. Należność płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  B.S. Namysłów o/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005  0003  najpóźniej na dzień przed zawarciem  umowy notarialnej.

12. Termin  zawarcia  umowy  notarialnej zostanie ustalony  w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozstrzygniętym przetargu, ale nie później niż 21dni  od daty przeprowadzonego przetargu.  

13. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia      w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o rozstrzygniętym przetargu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

14. Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane ze zbyciem, m.in. za wypis i wyrys, wycenę nieruchomości, sporządzenie aktu notarialnego, wpisu do księgi wieczystej, wskazanie punktów granicznych.

15. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

16. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się  28.10.2015r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 07.12.2015r. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 11 kwietnia 2016r.

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, pokój Nr 27, tel. 77-413-41-50, wew.30.

18. Burmistrz Byczyny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując niezwłocznie o tym zainteresowanych w formie właściwej dla ogłoszenia  o przetargu.

 

 

 

BURMISTRZ  BYCZYNY

(-) Katarzyna Zawadzka

Zastępca Burmistrza

 

Więcej o oferencie http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=160401 


 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl