Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.05.2016

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego  nr 1 A położonego w Legnicy przy ul. Roosevelta 18. 


Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i powierzchnia lokalu

 

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

zaliczka

 

Legnica  ul. Roosevelta 18,

KW LE1L/00038212/0

Budynek  4- kondygnacyjny, podpiwniczony składa się z 11 lokali, teren uzbrojony w sieć energetyczną, telef.,gaz.,wod.-kan.

 

 

obręb

Ochota

dz. nr 269

o pow. 235 m2

  

lokal użytkowy nr 1 A, pow. 69,10 m2 na parterze

 

 

 

Sala sprzedaży, pokój socjalny, korytarz, wc, magazyn

 

166.000,00 zł

(12.000,00 zł)

 

 17.000,00 zł

         

 

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu: pierwsza opłata 25% ceny gruntu, opłaty roczne 3% ceny gruntu (plus podatek od towarów i usług). Termin wnoszenia opłaty rocznej do dnia 31 marca każdego roku. Cena gruntu może być aktualizowana wskutek zmiany jego wartości. Aktualizacja może być dokonana w okresach nie krótszych niż trzy lata. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 13.05.2015 r. Przetargi odbyły się 03.07.2016 r. i 01.12.2016 r.

Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 971,40 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego. Lokal udostępniony będzie do oglądania 11.05.2016 r. w godzinach od 14.00 do 15.00.


Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem Roosevelta 18 należy składać  w zamkniętych kopertach do 25.05. 2016 r. w pok. 208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.


Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2.   Datę sporządzenia zgłoszenia.

3.   Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4.   Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.         

5.   Kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 17.000,00 zł nie później niż do 25.05.2016 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


Rokowania  odbędą się 31.05.2016r. o godz.12.00

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański  8, pokój 318


Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Wiesław Szczygieł tel.7672-12-301, pokój 315 III p., oraz warunków rokowań - Wioletta Mazur tel.7672-12-310, pokój 318 III p.

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl