Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Byków


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Byków
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.08.2012
Cena: 480.000,00 PLN

Wójt Gminy Długołęka

Długołęka ul. Robotnicza 12, 55-0095 Mirków

Ogłasza I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Byków

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

1)      Działka nr 143/2 o pow. 0,2586 ha, obręb wsi Byków KW WR1E/00031451/6

2)      Działka nr 146 o pow. 0,2270 ha, obręb wsi Byków KW WR1E/00031451/6

 

2. Opis nieruchomości:

Działki gruntu położone są w zachodniej części miejscowości około 220 m w linii prostej od drogi krajowej nr 8 (Wrocław-Warszawa) na terenach projektowanego wzdłuż drogi krajowej obszaru aktywności gospodarczej. Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi krajowej nr 8 odcinkiem drogi utwardzonej tłuczniem (ul. Łąkową a dalej ul. Rolniczą). Działki o kształcie wydłużonych prostokątów, niezabudowane. Przez całą długość działki nr 146 oraz przez południowo-wschodni wierzchołek działki nr 143/2 przebiega rów melioracyjny. Nieruchomości nie są uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej. Przez południową część działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia oraz na działce nr 146 znajdują się dwa słupy energetyczne.

 

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1)      Teren, na którym położone są działki nr:

- 143/2, 146 jest przeznaczony pod tereny aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych.

2)      Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Ustawie nr XXXIV/463/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 27.08.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Byków (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 193,poz. 3067 z dnia 12.10.2004 r.)

 

4. Ceny nieruchomości:

Działka nr 143/2, 146 : 480.000 zł brutto (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych)

 

5. Terminy i miejsce przetargów:

1) Działka nr 143/2, 146, 16.08.07.2012 r. godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pok. 18 (parter)

 

2) Wadium

  •  Działka nr 143/2, 146: 24.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)

 

7.Termin wniesienia wadium: 09.08.2012 r.

8. Nieruchomości są bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium.

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (DZ. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.

Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego wadium.

11) Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:

11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział w Długołęce

Za termin wniesienia wadium uważa się dzien wpływu wadium na konto.

W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19.Informacje dodatkowe: w protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. Przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

20. Informacje dodatkowe: W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających przez nieruchomość sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

21. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 18 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl