Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat nowodworski » Gmina Gmina miejska - Nowy Dwór Mazowiecki »
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 17.03.2016

Ogłoszenie o przetargu

Działając na podstawie     przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774   z późn. zm.)oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)     w wykonaniu    Uchwały nr XXII/223/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 30 maja 2008 roku,  Uchwały Nr XXV/253/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 sierpnia 2008 roku oraz Uchwały LII/506/06 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 21 września 2006 r :

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

ogłasza, że  w  dniu  23  marca  2016   roku o godz.  10.00 w sali 410 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim przy  ul. Zakroczymskiej 30  odbędzie się II  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości  stanowiącej własność gminy - miasta Nowy Dwór Mazowiecki.


Lp.

Nr ewid.

Powierzchnia w m kw.

Cena wywoławcza brutto w zł

Minimalne

postąpie-

nie w zł

Wielkość udziału w drodze

Wartość udziału w zł brutto

Opis nieruchomości

1

28/24

1514

170 000,00

1 700,00

1514/10597

8 945,00

Nieruchomości niezabudowane, położone w Nowym Dworze Mazowieckim w obrębie geodezyjnych 8-03, przy ul. Bohaterów Modlina, na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości 28/24, 28/28, 28/30, 28/32, 28/11 i 29/60   przewidziano udział w drodze dojazdowej stanowiącej dz. nr ewid.  28/31, 28/13, 29/63 o pow. 0,1487 ha  w  udziale  określonym proporcjonalnie  do powierzchni nieruchomości .Prawo własności uwidocznione jest w KW nr WA1N/00033632/4,  WA1N/00062733/4, WA1N/00072243/5.

2

28/28

638

76 000,00

760,00

638/10597

3 770,00

3

28/30

638

76 000,00

760,00

638/10597

3 770,00

4

28/32

928

110 000,00

1 100,00

928/10597

5 483,00

5

28/10 i 29/57

611

72 000,00

720,00

x

x

6

28/11 i 29/60

610

72 000,00

720,00

610/10597

3 604,00

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 stycznia 2016 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena  uzyskana w wyniku przetargu. Należność  winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach   najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Za datę dokonania wpłaty   przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego gminy - Miasta  Nowy Dwór Mazowiecki.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu  w terminie do dnia   17 marca 2016 r.    w wysokości 10% ceny wywoławczej  brutto na  konto Urzędu Miejskiego nr  34 8009 1062 0016 4106 2007 0005  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach  oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium;
  • dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw ? w przypadku osób fizycznych;
  • dowodu tożsamości i zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot ? w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy ? Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium podlega zwrotowi  po odwołaniu albo zamknięciu przetargu    nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Burmistrz  Miasta jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony  termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa powyżej, Burmistrz Miasta  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uwaga:   koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Uczestnikowi przetargu  przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od  ogłoszenia wyniku przetargu, tj. do dnia  30.03.2016   r.   Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Informacji udziela  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, p. 319, tel. (22) 51 22 216.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=141401

                                                                                        


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl