Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

dziesiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Brwinowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Mazowieckie » Powiat pruszkowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Brwinów »
Miejscowość: Brwinów
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Brwinów
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.02.2016

O G  Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza do uczestnictwa w dziesiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych  nieruchomości gruntowych położonych w Brwinowie

 

 

Nieruchomość niezabudowana położona  w obrębie 11, w Brwinowie przy ul. Bratniej, uregulowane w księdze wieczystej WA1P/00060870/4.

Opis nieruchomości: Wszystkie działki mają kształt  prostokąta, dostęp do drogi publicznej ul. Bratniej zapewniony jest poprzez drogi wewnętrzne ul. Brzoskwiniową, Agrestową, Aroniową, Czereśniową,  Morelową, Dereniową, Pigwową i drogę lokalną ul. Gruszową. Drogi  nie są urządzone. Teren działek jest płaski, porośnięty trawami i pojedynczymi drzewami.

 

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

nr  ew. działki

pow. działki w ha

cena wywoławcza

działki w złotych

80

0,0924

129 360

89

0,0934

140 100

81

0,0913

136 950

90

0,0934

149 440

84

0,0901

126 140

91

0,0907

126 980

85

0,0907

136 050

92

0,0908

136 200

88

0,0932

130 480

93

0,0908

145 280

83

0,0938

150 080

94

0,1514

211 960

110

0,0905

135 750

95

0,1514

227 100

111

0,1148

160 720

106

0,1345

215 200

113

0,0946

141 900

118

0,1265

189 750

115

0,1266

202 560

120

0,0907

136 050

116

0,1234

185 100

121

0,0900

135 000

117

0,1376

220 160

122

0,1141

159 740

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące i bliźniacze jako przeznaczenie podstawowe. Nieuciążliwe drobne usługi bytowe stopnia podstawowego (np. gastronomia, drobne usługi handlu podnoszące atrakcyjność terenu) towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, jako przeznaczenie dopuszczone. Warunkiem dopuszczenia usług  jest ich  nie większy niż 20% udział w ogólnej powierzchni użytkowej. Warunkiem lokalizacji usług jest zabezpieczenie niezbędnych miejsc parkingowych na własnej działce. Plan ustala obowiązek zachowania min. 50% powierzchni każdej działki inwestycyjnej jako biologicznie aktywnej. Na działce, poza budynkiem mieszkalnym, dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji garażowo - gospodarczej.

Działki o nr ew. 80, 81, 84, 85, 88, 89 położone są w granicach stanowiska archeologicznego nr 58-63/70, dla którego obowiązują zasady ochrony archeologicznej dóbr kultury.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. o godz. 1000wbudynku Urzędu  Gminy w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, w sali konferencyjnej.

Warunkiem przystąpienia  do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, do  dnia 19 lutego 2016 r.  włącznie,  w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  54 1140 1010 0000 4770 4500 1018.

Biorący udział w przetargu zobowiązany jest do zapoznania  się z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania przestrzennego i  złożenia w tym względzie oświadczenia przed przystąpieniem  do przetargu.

Osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą, przystępujące  do przetargu, zobowiązane są do przedstawienia wypisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. W przypadku osób pozostających  w związku małżeńskim konieczna jest obecność obojga małżonków  lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu, dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nabywca  nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest przed zawarciem umowy notarialnej do wpłacenia ceny nabycia nieruchomości osiągniętej w przetargu oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Terminy przeprowadzonych przetargów: pierwszy przetarg - 31.07.2014 r., drugi przetarg - 30.09.2014 r., trzeci przetarg - 19.11.2014 r., czwarty przetarg - 18.02.2015 r., piąty przetarg - 23.04.2015 r., szósty przetarg - 12.06.2015 r., siódmy przetarg - 05.08.2015 r., ósmy przetarg ? 15.10.2015 r., dziewiąty przetarg - 25.11.2015 r. - brak wpłaty wadium.

 

Termin podania do publicznej wiadomości - termin wywieszenia ogłoszenia w dniu 22.01.2016 r. Data zdjęcia ogłoszenia w dniu  24.02.2016 r.

 

Informacji udziela:

Referat Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 204. Telefon (22) 738-26-13 lub (22) 738-26-53  fax (22) 729-65-64.

Referat Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, pokój 206. Telefon (22) 738-26-14 lub (22) 738-26-54

 


 Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=142103

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl