Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: Prezydent Miasta Legnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.03.2016

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: ul. Hangarowej, działka nr  11/10 o powierzchni  2,8703 ha. Obręb Bartoszów.             KW LE1L/00061995/2. Cena wywoławcza 4.350.000,00 zł + pod. VAT.  Wadium 500.000,00 zł. Przeznaczenie nieruchomości - Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla północnej zabudowanej części lotniska w Legnicy działka objęta jest jednostką o symbolu SAG-7 P/B/S/UH/U/A  - obecnie nawierzchnia trawiasta oraz betonowo ? asfaltowe odcinki dróg kołowania i plac betonowy o powierzchni około 0,675 ha; teren niezabudowany. Przeznaczenie terenu:  nieuciążliwy przemysł, bazy, składy, handel, usługi, administracja.

Opis nieruchomości - Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części lotniska, w odległości około 1000 m na wschód od Alei Rzeczypospolitej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się grunty użytkowane do celów magazynowo ? składowych. Obiekty handlowo ? usługowe zgrupowane są w zachodniej części lotniska, w odległości około 800 m od działki nr 11/10 obręb Bartoszów, tworząc lokalne centrum usług. W północnej, zabudowanej części lotniska powstały magazyny firm handlowych i kurierskich. Po północnej stronie ul. Myrka obiekty pokoszarowe zaadaptowano na cele mieszkalne, tworząc małe osiedle mieszkaniowe. Nieco dalej na północny wschód powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Działka o kształcie prostokąta. Teren działki płaski, równy, nawierzchnia trawiasta oraz betonowo - asfaltowa (odcinki dróg kołowania i plac betonowy).  Od północy działka graniczy z ul. Hangarową, a od południa z nawierzchnią asfaltową na działce nr 16/12 obręb Bartoszów. Dojazd do działki zapewnia  ul. Hangarowa, która ma nawierzchnię asfaltową.

Według mapy zasadniczej grunt posiada następujące uzbrojenie techniczne: od ul. Hangarowej ? sieć wodociągowa wA, w160, w90PCV i sieć kanalizacji deszczowej kd250, kd150. Energia elektryczna doprowadzona do budynków zlokalizowanych pomiędzy ul. Myrka a ul. Hangarową oraz sieć eANN doprowadzona jest do działki nr 11/12 obręb Bartoszów. Według mapy zasadniczej brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i gazowej. Warunki przyłączenia do sieci wymagają odrębnych uzgodnień z ich dysponentami.

Uwaga:

1. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia należy uzgadniać odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

2.  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: woda, wody deszczowe, energia elektryczna, telekomunikacja ? przyłączenia do istniejących sieci; ogrzewanie z własnych źródeł, ścieki - do projektowanego zbiorczego kanału sanitarnego.

3.  Warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy; powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 70 % powierzchni wydzielonych działek.

 

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy: wymaga się niezabudowanego pasa terenu o szerokości 10 m wzdłuż projektowanej ulicy SAG 01b-Z1/4.

 

5.  Ustalenie tymczasowych sposobów zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu: jak    w stanie istniejącym, dopuszcza się tymczasową zabudowę o określonym terminie zezwolenia na użytkowanie z możliwością przedłużenia oraz lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

6.  Rozpoczęcie budowy w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy notarialnej. Zakończenie budowy w ciągu trzech lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 30.11.2015 r.

 

Przetarg odbędzie się 31.03.2016 r. o godz.11.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8 sala nr 201.

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 25.03.2016 r.

I O/Legnica 20124014731111000025212109.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu

z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium

i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-300, pokój 314 III p. oraz warunków przetargu 7672-12-310, pokój 318 III p. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201  

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl