Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgorzelec


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina wiejska Zgorzelec »
Miejscowość: Zgorzelec
Ogłaszający: Wójt Gminy Zgorzelec
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.02.2016

 

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, składa się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  513/4 o pow. 3288 m2 położonej w obrębie wsi Łagów dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015296/0. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest rodzajem użytków i klas: RIV b - 0,3195ha; Bz - 0,0093ha. Dojazd do działki nr 513/4, obręb Łagów został zapewniony poprzez ustaloną służebność drogową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu oraz przesyłu mediów poprzez ustanowioną służebność drogową i gruntową w działce nr 506/6, obręb Łagów, KW JG1Z/00040390/3. Nieruchomość nie uzbrojona, brak mediów. Ukształtowanie działki regularne. Nieruchomość wolna od obciążeń w księdze wieczystej.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów oznaczona symbolami:

 

  • U6 - tereny zabudowy usługowej.
  • Nieruchomość leży w granicach strefy K wsi historycznej; w  granicach strefy OW ochronnej konserwatorskiej.
  • Na rysunku planu zaznaczono ponadto nieprzekraczalną linię zabudowy. Nieruchomość znajduje się w granicach strefy ochronnej od cmentarza.

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia: wyceny nieruchomości, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz podatek 23% VAT. Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza do I  przetargu wynosiła: 268.500,00 zł.

Wadium do I przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 26.850,00 zł.

Przetarg nie został przeprowadzony w dniu 1 października 2015  roku o godz. 930, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, w związku z brakiem wpłaty wadium przez potencjalnego nabywcę.

 

Cena wywoławcza do II  przetargu wynosiła: 200.000,00 zł.

Wadium do II przetargu wyniosło 10 % ceny wywoławczej: 20.000,00 zł.

Przetarg nie został przeprowadzony w dniu 3 grudnia 2015  roku o godz. 900,  w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6, w związku z brakiem wpłaty wadium przez potencjalnego nabywcę.

 

Cena wywoławcza do III  przetargu wynosi: 200.000,00 zł.

Wadium do III przetargu wynosi 10 % ceny wywoławczej: 20.000,00 zł.


Przetarg  zostanie przeprowadzony w dniu 15 lutego 2016  roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium: w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w., należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 20300045 1110 0000 0189 7220   do dnia 11 lutego 2016r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numer ewidencyjnego działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

2.    Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć:

a.    oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

b.    oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

 

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy.

Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy Zgorzelec ( pokój nr 5) tel.(75) 77-214-31 lub  (75) 77-214-46.

 

Zgorzelec, dnia 15 stycznia 2016r.       

Wójt Gminy Zgorzelec /

 

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022507


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl