Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

tny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Działka oznaczona geodezyjnie Nr 1390/4 (obr. oo2) o pow. 340 m2położona w Sławnie przy ul. Basztowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat sławieński » Gmina Gmina Miasto Sławno »
Miejscowość: Sławno
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Sławno

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Sławno

ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

Działka oznaczona geodezyjnie Nr 1390/4 (obr. oo2) o pow. 340 m2położona w Sławnie przy ul. Basztowej, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr KO1E/00013141/2. Funkcja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - zabudowa usługowa z mieszkaniami właściciela usług lub personelu.

 

Cenę wywoławczą stanowi kwota               40.000,00 zł /brutto/

Wadium w wysokości                                    4.000,00 zł

 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Sławnie Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank Spółdzielczy w Sławnie 10 9317 0002 0000 3183 2000 0030 w terminie do dnia 11.02.2016 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16.02.2016 r. o godzinie 1030

w sali Nr 30 Urzędu Miejskiego w Sławnie.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny osiągniętej w przetargu na rzecz ustalonego nabywcy. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej w podanym przez sprzedawcę terminie.

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę do wysokości 100% ceny osiągniętej w przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz regulaminu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tut. Urzędu pok. 40 lub na stronie um.slawno.ibip.pl

 

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

z uzasadnionej przyczyny.

 

R E G U L A M I N

USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO SŁAWNO

 1. Informacje o przetargu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sławno, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sławno na okres co najmniej 30 dni przed dniem przetargu.
 2. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby posiadające osobowość prawną z zastrzeżeniem:

1)      jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, a nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie przed przetargiem Komisji dokumentu o braku wspólności majątkowej np. orzeczenie Sądu, umowa notarialna ustalająca rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich;

2)      jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zamierzająca nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy przedłożyć przed przetargiem Komisji oryginał lub kopię wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji;

3)      jeżeli uczestnikiem przetargu są spółki prawa handlowego lub inne osoby prawne należy przedłożyć przed przetargiem Komisji dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny odpis z KRS) lub inne dokumenty świadczące o udzielonym pełnomocnictwie;

4)      jeżeli uczestnikiem przetargu jest konsorcjum, holding lub grupa podmiotów gospodarczych nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za osobę dopuszczoną do licytacji będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu lub grupy podmiotów gospodarczych stosownymi pełnomocnictwami i wpłacającą w imieniu wszystkich wadium (przed przetargiem należy przedłożyć Komisji dokument - umowę z której wynikać będzie wskazanie właściwej osoby do udziału w licytacji).

 1. Przetarg prowadzi Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Sławno.
 2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
 3. Wadium należy wpłacić na konto podane w ogłoszeniu, z dokładnym opisem przedmiotu przetargu oraz wpłacającego:

1)      w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim ? w tytule wpłaty należy wpisać imiona i nazwiska obojga z małżonków;

2)      w przypadku nabywania nieruchomości przez jednego ze współmałżonków ? w tytule wpłaty  należy wpisać imię i nazwisko osoby będącej uczestnikiem przetargu

3)      w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne, konsorcjum, holding lub grupę podmiotów gospodarczych ? w tytule wpłaty należy wpisać ich dokładna nazwę.

 1. Wpłata wadium uprawnia do uczestnictwa w licytacji.
 2. Kwotą wyjściową w licytacji jest cena działki podana w ogłoszeniu.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie ceny wywoławczej.
 4. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
 5.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Wadium zwraca się nie później niż po upływie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 8. Osoba wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium o ile z jej winy nie zostanie zawarta umowa sprzedaży.
 9. Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest wpłacić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego kwotę w wysokości 100 % osiągniętej w przetargu.
 10. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

  Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=321302


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl