Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Chojna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 08.02.2016

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Chojna, zapisanej w księdze wieczystej SZ1Y/00036912/3:

- działka nr 64 o pow. 0,7996 ha.

 

Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, zlokalizowana w strefie peryferyjnej miasta w rejonie ul. Rogozińskiego, w sąsiedztwie gruntów rolnych, a w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa. Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytki RIVa, S-RIVa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - gminną drogą gruntową.

 

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojna działka oznaczona jest jako obszar rolnictwa, obszary wyłączone z zabudowy, o niekorzystnych warunkach wykonawstwa (grunty słabonośne, płytkie zwierciadło wód gruntowych), częściowo zasięg leja depresji eksploatacyjnej ujęcia wody, Natura 2000 - Obszar Specjalnej Ochrony, Otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 30 000,00 zł,        

WADIUM - 3 000,00 zł,

Minimalne postąpienie wynosi 300,00 zł.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 11 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godzinie 1000.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 lutego 2016 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynie w dniu 24. 12. 2015 r.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowicz         

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603       
 
         


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl