Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność GMINY MIETKÓW


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Mietków »
Miejscowość: Mietków
Ogłaszający: WÓJT GMINY MIETKÓW
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.01.2016

WÓJT  GMINY  MIETKÓW
O G Ł A S Z A

III  NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 stanowiących własność GMINY  MIETKÓW1  Działka nr 58/1 o pow. 2400 mkw. obrębWawrzeńczyce,  AM-1, WR1S/00040594/8
Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym. Istnieje możliwość podłączenia do sieci energetycznej, telefonicznej i wodociągowej.  Brak kanalizacji sanitarnej.    W mpzp  oznaczona jako RM2  -  przeznaczona pod zabudowę zagrodową, należy zachować historyczny układ zabudowań folwarcznych. Nowa zabudowa dopuszczalna wyłącznie jako odtworzenie nieistniejącej historycznej zabudowy.    

Cena: 82.000,00   
Wadium: 12.000,00 do dnia 18.01.2016 r.    
Przetarg: 21.01.2016r. Godzina 10:00


2 Działka nr 128/3  o pow. 1074 m kw. obręb  Piława,   AM-1, WR1S/00009329/2 KW nr  WR1S/00031539/0

Nieruchomość gruntowa niezabudowana,   nieuzbrojona. Teren  nieuzbrojony  w  sieci infrastruktury  technicznej. Dojazd  do  drogi   publicznej  drogą gruntową  dz.nr 175.    W mpzp stanowi  RM1 - teren zabudowy zagrodowej: zabudowa zagrodowa;  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń służących bezpośrednio do produkcji rolniczej,    dopuszcza się lokalizacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury.    

Cena: 32.000,00 + VAT   
Wadium: 5.000,00 do dnia 18.01.2016 r.    
Przetarg: 21.01.2016r. Godzina10:30


3  Działka nr 322/2,   o pow. 1044 mkw,   AM-1,  obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej KW nr  WR1S/00031539/0
Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości jest z drogi publicznej. W   MPZP  wsi Proszkowice działka nr 322/2 stanowi  RM1 - tereny pod  zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.   

 

Cena: 45.000,00 + VAT    
Wadium: 5.000,00 do dnia 18.01.2016 r.    
Przetag: 21.01.2016r. Godzina11:15


4  Działka nr 322/4,  o pow. 1036 m?,   AM-1, obręb Proszkowice , przy ul. Szkolnej. KW nr  WR1S/00031539/0
Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości jest z drogi publicznej. W   MPZP  wsi Proszkowice działka nr 322/2 stanowi RM1 -  tereny pod  zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.   

 

Cena: 45.000,00 + VAT    
Wadium: 5.000,00 do dnia 18.01.2016 r.    
Przetarg: 21.01.2016r. Godzina 11:30


5  Działka nr 322/5,  o pow. 978 mkw.,   AM-1, obręb Proszkowice, przy ul. Szkolnej KW nr  WR1S/00031539/0
Teren uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej. Dojazd do nieruchomości jest z drogi publicznej. W   MPZP  wsi Proszkowice działka nr 322/2 stanowi RM1 -tereny pod  zabudowę zagrodową, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolno stojącym wraz z budynkami gospodarczymi i garażowymi towarzyszącymi zabudowie.     

Cena: 46.000,00 + VAT    
Wadium: 5.000,00 do dnia 18.01.2016 r.    
Przetarg: 21.01.2016r. Godzina11:45
 
Forma zbycia - sprzedaż na własność

Nieruchomości stanowią własność Gminy Mietków, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań .   O   wysokości  postąpienia   decydują   uczestnicy  przetargu  i  nie  może  wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej  z  zaokrągleniem  w  górę  do  pełnych  dziesiątek.


Przetarg odbędzie się  dnia 21 stycznia 2016 r.   
wg. kolejności w ogłoszeniu  w sali nr  15  w Urzędzie   Gminy w Mietkowie,    ul. Kolejowa 35. 

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2016 r.    przelewem  na  konto Gminy  Mietków: BS Oleśnica o/ Mietków Nr  rachunku  72 9584 1119 2012 1200 0315 0004.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę  wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Mietków.
UWAGA:  Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer działki.


Do cen wylicytowanych doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w licytacji. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, a w przypadku osoby prawnej, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu wypis z Krajowego  Rejestru Sądowego.  Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,  a pozostałym uczestnikom zwrócone   niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konta.  Wadium  nie  podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy  sprzedaży. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
Nabywca jest zobowiązany do:
1) Podpisania protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego.
2) Wpłacenia  kwoty nabycia  nieruchomości  przed  zawarciem  umowy notarialnej przenoszącej własność oraz poniesienia kosztów  związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów notarialnych i sądowych  oraz opłat  podatkowych.
Powyższe obowiązuje pod rygorem unieważnienia przetargu oraz utraty wadium na rzecz  Gminy Mietków.
Gmina Mietków zastrzega sobie  prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Położenie nieruchomości można oglądać na stronie internetowej  www.wrosip.pl, Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 19 Urzędu Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, tel. 71 3168 113 wew. 120   lub 71/ 360 49-07  w dni robocze w godzinach  8:00 - 14:30.

Mietków, dnia 15 grudnia 2015r.                                                                                            
                                                                                                                                 

Wójt Gminy Mietków
                                                                                                                                  /-/Adam Kozarowicz


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl