Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1989/4 o polu powierzchni 1024 m2, położoną w Gołdapi przy Promenadzie Zdrojowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Warmińsko-mazurskie » Powiat gołdapski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Gołdap »
Miejscowość: Gołdap
Ogłaszający: Burmistrz Gołdapi
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.01.2016

Burmistrz Gołdapi

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na  oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną składającą się z działki ewidencyjnej oznaczonej nr 1989/4 o polu  powierzchni 1024 m2, położoną w Gołdapi przy Promenadzie Zdrojowej.


Przedmiotowa nieruchomość objęta jest Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap położonego nad jeziorem Gołdap, ograniczonego: linią brzegową jeziora Gołdap, prawym brzegiem rzeki Gołdapy, południową granicą działki nr 1898/8, północną granicą działki nr 386, zachodnią granicą działek oznaczonych nr  geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 3280 (nieczynne torowisko), północno -zachodnią granicą działki nr 1970/1, południową granicą działki nr 1985 do linii brzegowej jeziora Gołdap, zatwierdzonym uchwałą NR VII/44/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 kwietnia 2015 roku, ogłoszoną w  Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego  /Dz. URZ. WOJ. WARM - MAZ.2015, poz.2216 z dnia 19.06.2015 r./, znajduje się w jednostce bilansowej D1UZ i przeznaczona jest następująco:

  • przeznaczenie podstawowe: ogólnodostępne usługi lecznictwa uzdrowiskowego (np. sanatoria, szpitale, zakłady lecznicze), ukierunkowane na turnusowy pobyt kuracjuszy, wykorzystujące naturalne surowce lub warunki klimatyczne (np. lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe) wraz z kubaturowymi obiektami technologicznymi i pomocniczymi;
  • przeznaczenie dopuszczalne: usługi wypoczynkowe - ośrodki i domy wczasowe oraz usługi towarzyszące uzdrowisku zlokalizowane przy granicy z terenem 1KDL;

Poniżej link do w/w planu.
http://bip.goldap.pl/pl/1245/13565/uchwala-nr-vii-44-215-rady-miejskiej-w-goldapi-z-dnia-29-kwietnia-215-r-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-kwartalu-miasta-goldap-polozonego-nad-jeziorem-goldap-ograniczonego-linia-brzegowa-jeziora-goldap-prawym-brzegiem-rzeki-goldapy-poludniowa-granica-dzialki-nr-1898-8-polnocna-granica-dzialki-nr-386-zachodnia-granica-dzialek-oznaczonych-nr-geodezyjnymi-28-2-28-1-328-nieczynne-torowisko-polnocno-zachodnia-granica-dzialki-nr-1978-poludniowa-granica-dzialki-nr-1985-do-linii-brzegowej-jeziora-goldap-.html

Nieruchomość uwidoczniona jest w Księdze Wieczystej nr OL1C/00038003/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olecku.
Pierwszy przetarg odbył się 19-11-2015 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości   110.500,00 PLN + 23% podatek VAT
Wadium    15.000,00 PLN

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będzie 25% ceny osiągniętej w przetargu, płatna będzie przed zawarciem aktu notarialnego;
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 3 % ceny gruntu uzyskanej w przetargu dla nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę usługową + obowiązujący podatek VAT;
Wszelkie prace związane z wykonaniem nowych lub modernizacją, przełożeniem instalacji zewnętrznych i wewnętrznych nabywca nieruchomości wykona we własnym zakresie;
Nabywca nieruchomości na własny koszt zleca okazanie granic;
Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do pokrycia kosztów notarialnych;
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu. Pozostałym uczestnikom zostanie ono zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od zakończenia przetargu;
Nieruchomość wolna jest na dzień dzisiejszy od wszelkich długów, ciężarów, ograniczeń w rozporządzeniu, hipotek, nie jest przedmiotem żadnego postępowania sądowego, administracyjnego i egzekucyjnego.
Ustala się terminy zabudowy: rozpoczęcie 2 lata  od podpisania umowy w formie aktu notarialnego, zakończenie 3 lata od podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się 22 stycznia 2016 r. o godz. 1130 w sali narad (pokój nr 10) Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14.  
 
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 15.000,- PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w tytule należy podać numer ewidencyjny działki(ek).


W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, czyli obligacjach Skarbu Państwa lub  papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego oryginalny dokument należy złożyć w Kasie tutejszego Urzędu Miejskiego, pokój nr 3a - (parter) do dnia 18 stycznia 2016 roku godziny 1345.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Urzędu (liczy się data wpływu na konto) PKO BP S.A. Oddział Ełk nr rachunku: 89 1020 4724 0000 3602 0007 6463 najpóźniej do dnia 18 stycznia 2016 r. włącznie.

Dowód tożsamości uczestnik przetargu winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Osoby prawne biorące udział w przetargu powinny przedstawić aktualne dane z właściwego rejestru, w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenia przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gołdapi zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dokładne informacje: UM pok. nr 36, tel. 87/ 615 60 54

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=281803 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl