Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

piąte nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Chojna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina wiejska Banie »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.01.2016

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna

ogłasza piąte nieograniczone przetargi ustne
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 8 miasta Chojna:


1. działka nr 38/112 o pow. 0,1310 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 44 000,00 zł,         WADIUM - 4 400,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 440,00 zł.

 

2. działka nr 38/113 o pow. 0,1218 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 40 000,00 zł ,         WADIUM - 4 000,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 400,00 zł.

 

3. działka nr 38/114 o pow. 0,1162 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 38 000,00 zł ,         WADIUM - 3 800,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 380,00 zł.

 

4. działka nr 38/130 o pow. 0,1158 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 38 000,00 zł ,         WADIUM - 3 800,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 380,00 zł.

 

5. działka nr 38/131 o pow. 0,1159 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 38 000,00 zł ,         WADIUM - 3 800,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 380,00 zł.

 

6. działka nr 38/155 o pow. 0,1365 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 46 000,00 zł ,         WADIUM - 4 600,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 460,00 zł.

 

7. działka nr 38/156 o pow. 0,1274 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 42 000,00 zł ,         WADIUM - 4 200,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 420,00 zł.

 

8. działka nr 38/158 o pow. 0,1186 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 39 000,00 zł ,         WADIUM - 3 900,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 390,00 zł.

 

9. działka nr 38/159 o pow. 0,1483 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 51 000,00 zł ,         WADIUM - 5 100,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 510,00 zł.

 

10. działka nr 38/160 o pow. 0,1758 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 62 000,00 zł ,         WADIUM - 6 200,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 620,00 zł.

 

11. działka nr 38/161 o pow. 0,1138 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 37 000,00 zł ,         WADIUM - 3 700,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 460,00 zł.

 

12. działka nr 38/162 o pow. 0,1187 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 39 000,00 zł ,         WADIUM - 3 900,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 390,00 zł.

 

13. działka nr 38/163 o pow. 0,1213 ha

    CENA WYWOŁAWCZA - 40 000,00 zł ,         WADIUM - 4 000,00 zł,

    Minimalne postąpienie wynosi 400,00 zł.

Do cen osiągniętych w przetargach doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej    w Chojnie Nr XL/419/2006 z dnia 9.03.2006 r. nieruchomości zapisane są jako 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 10MN - zabudowa jednorodzinna. W ewidencji gruntów działki maja użytki Bp.

Nieruchomości położone są w kompleksie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, uzbrojone w urządzenia komunalne, z dostępem do drogi publicznej-gminnej, drogą wewnętrzną.

 

PRZETARGI odbędą się dnia 21 stycznia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie           ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 w godzinach:

- działka nr 38/112 o godz. 1020   - działka nr 38/131 o godz. 1100                                - działka nr 38/159 o godz. 1140

- działka nr 38/113 o godz. 1030    - działka nr 38/155 o godz. 1110                                - działka nr 38/160 o godz. 1150

- działka nr 38/114 o godz. 1040    - działka nr 38/156 o godz. 1120                                     - działka nr 38/161 o godz. 1200

działka nr 38/130 o godz. 1050         - działka nr 38/158 o godz. 1130                           - działka nr 38/162 o godz. 1210

                                                                                                                                                                                            - działka nr 38/163 o godz. 1220

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 stycznia 2016 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002, podając numer działki, której dotyczy wpłata wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25.06.2015 r., drugi w dniu 20.08.2015 r., trzeci w dniu 8.10.2015 r., czwarty w dniu 2.12.2015 r. ze skutkiem negatywnym.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę jego odwołania, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.          

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 27. 05. 2015 r.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, oraz www.przetargi-komunikaty.pl.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa  i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8.

                                                                      

                                                                                             

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603
                                                                                                                      
/files/dokumenty/lotnisko_mapa.pdf


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl