Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

R O K O W A N I A na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Lubuskie » Powiat sulęciński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sulęcin »
Miejscowość: Sulęcin
Ogłaszający: Burmistrz Sulęcina

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A

o g ł a s z a   

  R O K O W A N I A

            na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej  w  dniu  14 grudnia   2015 r. o godz.1230

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 .

 

 

Położenie

Nr działki

Pow. działki

/ha/

Opis nieruchomości

Cena  wywoławcza

 

Zaliczka

/zł/

 

Sulęcin

ulica

 Wincentego Witosa

 

383/12 oraz udział 267/1000 w działce 383/10 - droga wewnętrzna

 

 

 

0.3969

 

0.0195

 

Odbyte przetargi : pierwszy  08.06.2015 r.- zakończony wynikiem negatywnym

                                  drugi      17.08.2015 r.- zakończony wynikiem negatywnym,

                                  trzeci      02.11.2015 r. - zakończony wynikiem negatywnym

Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie była wydana decyzja o warunkach  zabudowy  i zagospodarowania terenu. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest użytkiem Bz. Otoczenie stanowi zabudowa o charakterze przemysłowym oraz zabudowa mieszkalna. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sulęcin zatwierdzonym  uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 19.06.2000 roku ze zmianami- działka zapisana jest jako teren produkcyjno- magazynowy z dopuszczeniem usług oraz  lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 400 m2. Działka nie jest obciążona żadnymi ograniczeniami w rozporządzaniu, długami  ani  ciężarami i  nie jest wydzierżawiana. 

Uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energię elektryczną i gazową w pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

Księgi wieczyste:

GW1U/00023557/3 - dla działki ,

GW1U/00024590/3 - dla działki będącej  drogą  wewnętrzną.

 

120.000,-

 

   12.000,-

 

 

Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT  zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od  towarów i  usług  z  dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r.,Nr 177, poz.1054 ze zm.). W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne jeżeli wpłacą  zaliczkę ( w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 12.000,- zł w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej  w  dniu  10  grudnia 2015 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.

Warunkiem przystąpienia  do  rokowań  jest :

Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w kopertach zamkniętych w terminie do dnia  10 grudnia 2015 r.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać :

? imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot odpis z KRS, a  w przypadku osóbfizycznych prowadzących działalność gospodarczą  wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokumenty powinny być aktualne tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia zgłoszenia.  

? datę  sporządzenia zgłoszenia,

? oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

? proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana  cena nie może być niższa  od ceny wywoławczej),

? proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

? kopię dowodu wpłaty zaliczki .

Koperty  powinny być zamknięte  i opisane w następujący sposób : ROKOWANIA  14.12.2015 r. - działka nr 383/12 wraz z udziałem 267/1000 w działce 383/10 ? dr. wew. Sulęcin ul. Wincentego Witosa i  złożone  w sekretariacie Urzędu  Miejskiego  ul. Lipowa 18, pok. nr 26  w terminie do 10 grudnia 2015 r. ( poniedziałek  od  godz. 730 do godz. 1630, wtorek- czwartek  od 730 do 15 30,  piątek  od 730  do  1430 ).

 

Zaliczkę wniesioną w pieniądzu przez wyłonionego w wyniku rokowań Nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi kiedy uczestnik, który został wyłoniony w wyniku rokowań nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym osobom zaliczkę wraca się w kasie tut. Urzędu lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania rokowań, zamknięcia rokowań, unieważnienia rokowań, zakończenia rokowań wynikiem negatywnym. Rokowania odbędą się jeżeli wpłynie chociażby jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.  Osoby przystępujące do rokowań  powinny posiadać : dokument potwierdzający  tożsamość,  osoby będące w związku małżeńskim pisemną zgodę małżonka/i na zakup nieruchomości, jeżeli  w rokowaniach uczestniczy jedno z małżonków  lub dokument zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Osoba reprezentująca w rokowaniach  osobę prawną powinna posiadać  aktualny wypis z właściwego rejestru, upoważnienie  udzielone  przez  organ  przedstawicielski,  pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w rokowaniach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem rokowań wymaga takiego zezwolenia.   

Cena  sprzedaży pomniejszona o wpłaconą zaliczkę podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  

Sprzedający w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia rokowań  zawiadomi Nabywcę na piśmie  o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca. Jeżeli  osoba  ustalona Nabywcą  nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacona  zaliczka  nie podlega zwrotowi.

Rokowania  zostaną  przeprowadzone  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie nieruchomości  ( Dz. U.z 2004 r., nr 207, poz. 2108 ze zm ).  Burmistrz Sulęcina  zastrzega sobie  prawo do odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych powodów oraz ich zamknięcia bez wybrania Nabywcy. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 0195 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.sulecin.pl  oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.sulecin.pl.   

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080704

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl