Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy Pl. Klasztorny 7 B


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA LEGNICY

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.11.2015 r. odbędą się rokowania na sprzedaż   lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Legnicy przy Pl. Klasztorny 7 B.

 

Adres nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów

Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu

( w tym gruntu)

Zaliczka

Legnica  Pl. Klasztornym 7B,

KW LE1L/00065489/0,

Budynek mieszkalny 4- kondygnacyjny, uzbrojony w sieć gazową, wod-kan.,energetyczną

 

Działka nr 59 o pow. 363 m?

Obręb Stare Miasto, lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze, pow. 54,43 m2

 

2 pokoje,

przedpokój, kuchnia,  

łazienka z wc

 

97.000,00 zł

(20.100,00 zł)

 

10.000,00 zł

 

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość   obciążona służebnością komina. Lokal kwalifikuje się do remontu. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 12.04.2015 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwolniona z podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 1.000,00 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego. Pierwszy przetarg odbył się 15.06.2015 r., drugi 05.10.2015 r. Lokal udostępniony będzie do oglądania 13.11.2015 r. w godzinach od 14.00. do 15.00.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach z dopiskiem Pl. Klasztorny 7 B należy składać  w zamkniętych kopertach do 26.11.2015 r. w pok.208, Urzędu Miasta Legnica przy Placu Słowiańskim 8.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1.   Imię nazwisko i adres zgłaszającego albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.   Datę sporządzenia zgłoszenia.
3.   Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4.   Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.         
5.   Kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Zainteresowani winni wpłacić zaliczkę w wysokości 10.000,00 zł nie później niż do 26.11.2015 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Rokowania  odbędą się 30.11.2015 r. o godz.10.00

 w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318.


Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacona przez wygrywającego rokowania zaliczka zostaje zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwrócona na podane przez nich konta. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot rokowań uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconej zaliczki i przedmiotu rokowań. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami ? Barbara Kunicka- Repelowska tel.7672-12-303, pokój 312 III p., oraz warunków rokowań - Wioletta Mazur tel.7672-12-310, pokój 318 III p. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. 

 

 Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl