Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.12.2015

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość położona w Legnicy przy: ul. Pancernej 12 A, działka nr  1347 o powierzchni  0,6029 ha, obręb Tarninów.  

KW  LE1L/00044560/9.

Cena wywoławcza 1.300.000,00 zł + pod. VAT .Wadium 130.000,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części kompleksu po JAR położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Pancerną, Artyleryjską, Saperską i terenem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Teren na rysunku planu oznaczony jest symbolem 11 US,Z/MW-U.

Opis nieruchomości - Działka zlokalizowana jest w dzielnicy Tarninów ok. 2 km od centrum miasta. Bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ulic Saperskiej, Artyleryjskiej

i Pancernej. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne. Od strony północnej działka graniczy terenem z Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Legnicy, od strony wschodniej i zachodniej z budynkami mieszkalnymi IV kondygnacyjnymi wzniesionymi z elementów prefabrykowanych, a od strony południowej

z ulicą Artyleryjską i zabudową wielorodzinną wzniesioną a początku XX w. W przeszłości przedmiotowa nieruchomość zabudowana była basenem kąpielowym otwartym oraz pomieszczeniami socjalno - gospodarczymi. Obiekt basenu został zasypany. Kształt działki prostokątny. Teren nieruchomości w pełni ogrodzony. Na działce rosną krzewy i drzewa. W przypadku wystąpienia kolizji inwestycji z zielenią, ewentualne usunięcie drzew wymaga zezwolenia na zasadach  określonych w ustawie o ochronie przyrody.

Uwagi: Zgodnie z mapą zasadniczą wzdłuż wschodniej granicy działki w odległości ok.10 m przebiega rurociąg podziemny ciepłowniczy dla którego została ustanowiona służebność polegająca na: 1. Prawie utrzymania przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna na nieruchomościach służebnych sieci ciepłowniczych wraz z urządzeniami towarzyszącymi,

2. Prawie swobodnego dojścia i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem sieci ciepłowniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, celem ich remontów, napraw, konserwacji, modernizacji, usuwania awarii, instalowania urządzeń niezbędnych do prawidłowej eksploatacji,

3. Obowiązku powstrzymania się od sadzenia drzew, niezabudowania obiektami stałymi, ogrodzeniami oraz podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości ciepłowniczej infrastruktury technicznej.

W granicach działki przebiega również sieć wodociągowa i elektryczna. Sieci te zasilały dawny obiekt. W przypadku wystąpienia kolizji z planowaną inwestycją nabywca zobowiązany jest do usunięcia kolizji na własny koszt.

Zamierzenie wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia oraz warunki realizacji nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  gospodarce nieruchomościami upłynął 18.12.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 27.04.2015r., drugi 22.07.2015 r., trzeci 19.10.2015 r.


Przetarg odbędzie się 23.12.2015 r. o godz. 12.30 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318

Zainteresowani  winni  wpłacać wadium do 18.12.2015 r.

na konto: PEKAO S.A.

I O/Legnica 20124014731111000025212109.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Ewa Zając, tel. 767212-300, pokój 314; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

 

 Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl