Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oleśnicki » Gmina Gmina miejska - Oleśnica »
Miejscowość: Oleśnica
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Oleśnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.07.2012
Cena: 580.000,00 PLN

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza:

 

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonej w Oleśnicy przy ul. Leśnej (obręb Oleśnica):

 • działka gruntu nr 9/11 AM 10 o pow. 2.194m2,
 • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z ustaleniami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony między ul. Wojska Polskiego, Brzozową oraz granicą gminy Oleśnica- obręb Spalice uchwalonego przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XXVIII/200/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 28 poz. 1022 z dnia 3 kwietnia 2001 r., powyższa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 36MS i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną III kondygnacyjną, z użytkowym poddaszem,
 • zgodnie z Uchwałą nr: XV/108/2007 z dn.: 30 listopada 2007r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, działka nr 9/11 AM 10 znajduje się w strefie "B" ochrony konserwatorskiej,
 • KW nr WR1E/00044905/8,
 • cena nieruchomości wraz z drzewostanem wynosi 575.913,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych),
 • teren działki niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej, polepszającymi warunki sąsiedzkie,
 • działka nr 9/11 od strony północnej ogrodzona jest ogrodzeniem z prefabrykowanych elementów betonowych, od strony zachodniej - murem ceglanym. Przez teren działki przebiega instalacja wodna w25,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie działki przebiegają instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna,
 • dojazd do działki nr 9/11 AM-10 z  drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej,
 • nieruchomość jest wolna od innych obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 580.000,00 zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt tysięcy),
 • wadium wynosi 58.000,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem tysięcy).

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 02 sierpnia 2012r. o godz. 1100 (w Sali Narad - pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta ).

Najpóźniej do dnia 27 lipca 2012r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu
i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

 

www.olesnica.pl


 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl