Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgorzelec


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Zgorzelecki » Gmina Gmina wiejska Zgorzelec »
Miejscowość: Zgorzelec
Ogłaszający: Wójt Gminy Zgorzelec

Wójt Gminy Zgorzelec

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność

Gminy Zgorzelec

 

Sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 189/7 o pow. 2.200 m2, AM-1 położonej w obrębie wsi Koźlice dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu prowadzi KW JG1Z/00015293/9.

Położona jest wśród terenów zabudowanych oraz terenów otwartych rolniczo ? użytkowanych. Posiada dogodny wjazd z drogi gminnej wewnętrznej, działki nr 189/4, obręb Koźlice, na drogę powiatową numer 2385D.  Ukształtowanie działki regularne. W pobliżu działki znajdują się media: woda i prąd. Nieruchomość obciążona umową dzierżawy oraz prawem pierwokupu. Teren ogrodzony.

Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym oznaczona jest symbolem: ZN4 - tereny ekosystemów roślinno-wodnych; Obszar Natury 2000; działka położona w granicach strefy OW i K - ochrony konserwatorskiej. W ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona klasą użytku: PsIV.

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty sporządzenia: operatu szacunkowego, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.  Nieruchomość podlega zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r,  Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).  Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

 

Cena wywoławcza do przetargu: 9.000,00 zł.

Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej: 900,00 zł.

 

Przetarg  odbędzie się w dniu 10 listopada 2015 roku o godz. 945, w Urzędzie Gminy Zgorzelec,    ul. Kościuszki 70,  pokój nr 6.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wniesienie wadium: w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, w pieniądzu w kasie urzędu lub w formie przelewu w wysokości j.w., należy wpłacić na konto Gminy Zgorzelec: BGŻ SA Nr: 06 20300045 1110 0000 0189 7220  do dnia 5 listopada 2015r. (liczy się data zaksięgowania środków na koncie) oraz podanie w tytule wpłaty numer działki, obrębu geodezyjnego, na którą została dokonana wpłata.

 

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć: Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie oraz, że Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych. Jak również osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.).

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium.

Osobie wygrywającej przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni od dnia odbytego przetargu) przelewem na podane konto lub w kasie tut. urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Zgorzelec.

Osiągnięta w przetargu cena nabycia nieruchomości winna być uiszczona najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem sprawy.

Wójt Gminy Zgorzelec może odwołać przetarg z ważnych powodów, podając przyczynę i uzasadnienie do publicznej wiadomości w formie właściwej do ogłoszenia.

Okazanie granic nieruchomości tut. organ wykona w przypadku konieczności na koszt nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Wydział Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy Zgorzelec ( pokój nr 5) tel.(075) 77-214-31 lub  (075) 77-214-32.


Zgorzelec, dnia 8 października 2015r.                                                                  

/ Wójt Gminy Zgorzelec /

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022507


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl