Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wł. Reymonta


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Oleśnicki » Gmina Gmina miejska - Oleśnica »
Miejscowość: Oleśnica
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Oleśnicy
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 03.08.2012
Cena: 400.000,00 PLN

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Rynek-Ratusz

56-400 Oleśnica, ogłasza:

 

I-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Wł. Reymonta (obręb Oleśnica):

  • działka gruntu nr 158/11 AM 30 o pow. 2.692m2,
  • przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Oleśnicy nr 147/2007 z dnia 31 października 2007r. o warunkach zabudowy oraz Decyzją nr 24/2012 z dnia 23.05.2012r. o zmianie dotychczasowej decyzji nr 147/2007z dnia 31.10.2007r.,  powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod budowę siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz  z niezbędnymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
  • KW nr WR1E/00042638/1,
  • cena nieruchomości wynosi 295.000,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  • teren działki porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczym drzewostanem liściastym bez wartości użytkowej dla realizowanej funkcji terenu,
  • dojazd na  teren działki nr 158/11  możliwy z publicznej drogi o nawierzchni asfaltowej,
  • działka położona na terenie uzbrojonym w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną,
  • nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań,
  • cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy),
  • wadium wynosi 40.000,00 zł. (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

 

Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość, odbędzie się dnia 09 sierpnia 2012r. o godz. 1100 (w Sali Narad ? pokój nr 5 na parterze Urzędu Miasta ).

Najpóźniej do dnia 03 sierpnia 2012r. na konto Urzędu Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.

Cena sprzedaży w/w gruntów, osiągnięta w przetargu podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 23%, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1  ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z dnia 05.04.2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oleśnicy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej

przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce przed zawarciem aktu notarialnego.

Wygrywający przetarg pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem przetargu i zbyciem nieruchomości tj. zwrot kosztów za ogłoszenie w prasie, opracowanie map geodezyjnych, operatu szacunkowego, założenie księgi wieczystej, koszty notarialne i sądowe oraz opłaty podatkowe.

Zastrzega się prawo odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta Oleśnicy ( pok. 103, I p. ) lub telefonicznie pod nr  (071) 798-21-54 w godz. od 800 do 1600.

 

http://www.olesnica.pl

 

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl