Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZ 6128/2 DZ 8219/2 POŁOŻONEJ NA OŚ. BESKID W SZCZYRKU


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat bielski » Gmina Szczyrk »
Miejscowość: Szczyrk
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Szczyrk
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 18.11.2015
Cena: 1 262 300 ,00 PLN

BURMISTRZ SZCZYRKU

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZ 6128/2 DZ 8219/2 POŁOŻONEJ NA OŚ. BESKID W SZCZYRKU

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek nr:

  • 6128/2 o powierzchni 0,2944 ha, objęta księgą wieczystą BB1B/00124944/1- księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.
  • 8219/2 o powierzchni 0,9679 ha objęta księgą wieczystą BB1B/00124942/7 - księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak i hipoteką.

Nieruchomość składająca się z działek nr 6128/2 i 8219/2 położona jest w Szczyrku na oś. Beskid.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 6128/2 i 8219/2 to tereny rolnicze - RZ: podstawowe przeznaczenie - rolnictwo, w tym: grunty orne, uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze wraz z występującą zielenią śródpolną, drogami i ścieżkami śródpolnymi, stałymi i sezonowymi wodami powierzchniowymi, z istniejącą zabudową w gospodarstwach rolnych, dopuszczoną zabudową związaną z produkcją i wytwórczością rolną, polową i hodowlaną, na gruntach rolnych, a także dopuszczoną oznaczoną na rysunku planu zabudową jednorodzinną, z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Cena wywoławcza działki  wynosi 1 262 300 ,00 zł netto.


Zwycięzca licytacji będzie zobowiązany do zapłaty przed zawarciem umowy sprzedaży przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczyrku nr 16 8140 0009 0043 8656 2000 0010  ETNO Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprzu całą wylicytowano cenę nabywanej na własność działki.

Wysokość wadium 10% ceny wywoławczej -126 230,00 zł

Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunki przetargu

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr 6127/1, 6127/4, 6128/1, 6130/1, 8115/4, 8219/1, 8222/7, 6124/4, obręb Szczyrk.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 18 listopada 2015r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejski w Szczyrku, w formie pisemnej.

Przetarg rozpocznie się w dniu 23 listopada 2015 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku ul. Beskidzka 4, sala nr 31

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości - 126 230,00 zł - wniesione na konto Urzędu Miejskiego w Szczyrku Nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030.

 Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 19 listopada 2015 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto.

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- okazanie dowodu tożsamości,

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie lokalu ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego - art.37 §1pkt1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2015.583 z póżn, zm.).

Wadium ulega przepadkowi, a przetarg czyni niebyłym gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś dla pozostałych osób zwrócone najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu przetargu na wskazany rachunek bankowy. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnięta w przetargu musi być wpłacona w całości najpóźniej przed podpisaniem umowy notarialnej. Koszty spisania aktu ponosi nabywca. Zawiadomienie ustalonego w drodze przetargu nabywcy nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, ale nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia tego zawiadomienia.

Organizator przetargu zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, pokój nr 22, tel. 33 829 50 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl