Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat gryfiński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Chojna »
Miejscowość: Chojna
Ogłaszający: Burmistrz Gminy Chojna
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 19.10.2015

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Gminy Chojna ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Krajnik Dolny gmina Chojna:

- działka nr 113/3 o pow. 0,1378 ha, KW SZ1Y/00066655/2.

 

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów działka posiada użytek S-RIVa. Działka położona jest w strefie przygranicznej, na znacznym wzniesieniu, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych, bez dostępu do drogi publicznej. Urządzenia komunalne w dalszym zasięgu.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego, nie toczy się procedura planistyczna, nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Chojna działka zapisana jako obszar rolnictwa, w strefie E ochrony ekspozycji, Cedyński Park Krajobrazowy.

 

CENA WYWOŁAWCZA - 14 500,00 zł, 

WADIUM - 1 450,00zł.

Minimalne postąpienie wynosi  150,00 zł.


Sprzedaż ww. nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy    z dnia 11.03.2011 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości jak wyżej oraz dowodu tożsamości uczestnika, a w przypadku osoby prawnej aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej - poświadczonej notarialnie). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Powyższe dokumenty winny być złożone w dniu przetargu.

 

PRZETARG odbędzie się dnia 22 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, pokój nr 8 o godz. 1010.

 

WADIUM należy wpłacić najpóźniej do dnia 19 października 2015 r. na konto BS Chojna nr 03937000070000066420000002. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. konto.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.08.2015 r. ze skutkiem negatywnym.

 

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wpłacone wadium, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi. Wadium zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz koszty opłat sądowych ponosi nabywca.

 

Kupujący dokona w razie potrzeby na koszt własny geodezyjnego wznowienia granic nabytej nieruchomości oraz dokona przeniesienia na własny koszt nierozpoznanych urządzeń infrastruktury, takich jak w szczególności energetyki, wody, kanalizacji i teletechniki w porozumieniu z ich właścicielem, a także usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników nieruchomości.

Burmistrz Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie do publicznej wiadomości przyczynę odwołania przetargu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 30. 07. 2015 r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu można uzyskać        w Wydziale Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej UM w Chojnie tel. 91 414 1035 wew. 61, pokój nr 8 i na stronach internetowych: www.bip.chojna.pl, www.przetargi-komunikaty.pl.

 

Burmistrz

mgr Adam Fedorowic

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=320603


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl