Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GM. MSZANA DOLNA


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat limanowski » Gmina Gmina miejska- Mszana Dolna »
Miejscowość: Mszana Dolna
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 16.09.2015

 

 

 

 

BURMISTRZ   MIASTA   MSZANA  DOLNA

 

OGŁASZA  I I  NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY  NA ZBYCIE  NIERUCHOMOŚCI

 

 

uchwała

Uchwala Rady Miasta Mszana Dolna nr XLVIII/310/2009 z dnia 21.12.2009r

 opis nieruchomości

niezabudowane nieruchomości gruntowe

położenie

Miasto Mszana Dolna obręb ewidencyjny Śródmieście  ul.Leśna

numer księgi wieczystej

 25432

numer działki

5853/9

5853/12

5853/13

5853/14

5853/15

5853/16

Powierzchnia w m2

1605

1401

1281

2001

1463

1294

 

cena wywoławcza netto

130 000

zł netto + vat

115 000

zł netto + vat

105 000

zł netto + vat

160 000

zł netto + vat

120 000

zł netto + vat

105 000

zl netto + vat

sposób korzystania zgodny z ewidencją gruntów

RV

przeznaczenie z miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

C 26 MN/Z - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej , gdzie przeznaczenie podstawowe obejmuje ? usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach do tego przeznaczonych , obejmujące : usługi pensjonatowe i hotelarskie,agroturystyczne , usługi handlu detalicznego I gastronomii - objęte w części liniami rozgraniczającymi ulicy głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KDGP i ulic dojazdowych o symbolu KDD.

wysokość wadium

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zł

20 000,00 zl

20 000,00 zł

20 000,00 zł

Min.postąpienie

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zl

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

                       

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 21 września 2015r (poniedzialek) od godziny 11.00 w budynku Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2 - sala narad.

2.Przetarg będzie przeprowadzony w formie ustnej licytacji.

3.Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium na konto nr 04 88080006 0010 0000 0563 0007 w Banku Spółdzielczym w Mszanie Dolnej. Na dowodzie wpłaty - przelewu należy podać numer działki której wadium dotyczy przetarg - działka nr .........

Wadium należy wpłacic w taki sposób, aby w dniu 16 września 2015r  znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Mszana Dolna.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

4.Licytacja rozpocznie się od odczytania listy osób , które wpłaciły wadium. Na żądanie komisji przetargowej Oferenci są zobowiązani przedstawic dowód tożsamości. Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu a w przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.  Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

5.Uczestnicy zgłaszają ustnie kolejne postąpienia dopóty - dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

6.Osobą wygrywającą przetarg jest osoba , która zaoferowała w licytacji najwyższą stawkę.

7.Cena działki ustalona w licytacji jest płatna jednorazowo w taki sposób , aby srodki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Urzedu napoóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

8.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego najpóźniej w terminie do trzech dni po odwołaniu,zamknięciu,unieważnieniu lub zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym.

9.Burmistrz Miasta Mszana Dolna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

10.Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu i na stronie internetowej ? przetargi - a dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 18-3310059 w.204

 

więcej informacji o ofererencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=120702


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl