Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat krośnieński » Gmina Gmina miejska Gubin »
Miejscowość: Gubin
Ogłaszający: BURMISTRZ MIASTA GUBINA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.09.2015

BURMISTRZ MIASTA GUBINA

O G Ł A S Z A

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

      

Lp.

Adres

 

Opis lokalu

 

Cena wywoławcza lokalu i udziału w gruncie netto

Wysokość wadium

Termin przetargów  odbytych

Uwagi

 

 

1

 

Westerplatte 12A/16, dz. nr 34/1 o pow. 6894 m? w obrębie 5, udział w gruncie i częściach wspólnych - budynku 4/1000.

 

 

 

Lokal mieszkalny położony jest na III kondygnacji ( II piętrze ) , składający się z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. 27,70 m?, z przynależnym piwnicą o pow. 3,70 m?. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal składa się z 169 lokali mieszkalnych. Lokal wolny jest od obciążeń i zobowiązań osób trzecich.

 

 

 

 

58.000,00 zł

 

 

 

5.800,00 zł 

    _______

Lokal w zadowalającym stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Układ funkcjonalny - zadowalający, wejście do wszystkich pomieszczeń z przedpokoju, ciemna

kuchnia ? naświetle z pokoju.

 

 

 

Przetarg odbędzie  się dnia 25 września 2015 roku  o godz.  11??  w sali  narad nr 102  Urzędu  Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24.


Nieruchomość stanowi własność Gminy Gubin o statusie miejskim.


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w formie pieniądza, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Gubin o statusie miejskim, na konto  PKO BP 0/Zielona Góra nr 13102054020000050200278747,  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22 września 2015r.  wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Gubin o statusie miejskim.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości lokalowej, będącej przedmiotem przetargu poprzez dokonanie oględzin ora do zapoznania się z dokumentacją formalno-prawną.

Przetarg przeprowadzi komisja w składzie wyznaczonym w § 1 Zarządzenia nr I/2010 z późn. zm.  Burmistrza Miasta Gubina z dnia 5 stycznia 2010r.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości a osoba reprezentująca w przetargu musi okazać się stosownym pełnomocnictwem. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Koszty przygotowania dokumentacji, sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm. ).

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (j. t.  Dz. U.  z 2014 r. poz. 1490  ) i przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U.  z 2015r. poz. 782 z późn. zm. ).

Nabywca przyjmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym. Uprzątnięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, będącym przedmiotem przetargu, odbędzie się staraniem i na koszt przyszłego nabywcy.

Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.

Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Gubinie, ul. Piastowska 24 - pokój nr 104 tel. 684558141, w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gubinie www.bip.gubin.pl

Przedmiotowe lokale oglądać można w dniu 18 września 2015 r.,  w godz.  14?? - 15??. 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl