Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

zawiadomienie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: plany zagospodarowania
Region: Zachodniopomorskie » Powiat drawski » Gmina Gmina miejsko-wiejska Czaplinek »
Miejscowość: Czaplinek
Ogłaszający: BURMISTRZA CZAPLINKA

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA CZAPLINKA

z dnia 27 lipca 2015 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)   oraz uchwały Rady Miasta Czaplinek nr IV/19/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek obejmującego obszar działek 307, 308, 309/1, 309/2
i 310 obr. 02, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 4 sierpnia 2015 r.  do 1 września 2015 r.
w siedzibie Urzędu Miasta w Czaplinku w godz. pracy urzędu, w pokoju 3b.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Czaplinku o godz. 12.00

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również do wglądu na stronie internetowej http://www.czaplinek.bip.net.pl/ tytuł dokumentu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czaplinek dla działek 307, 308, 309/1, 309/2 i 310 obr. 02 Czaplinek.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Czaplinka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2015 r.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl