Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Lokal niemieszkalny nr 1 usytuowany w budynku przy ul. Trynitarskiej 15


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Małopolskie » Powiat krakowski » Gmina Miasto na prawach powiatu - Kraków »
Miejscowość: Kraków
Ogłaszający: POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 11.08.2015

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
01-224 Warszawa, ul Marcina Kasprzaka 25 C

OGŁASZA
PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NA SPRZEDAŻ:

prawa własności lokalu niemieszkalnego Nr 1 o powierzchni użytkowej 254,60 m2 usytuowanego w budynku przy ul. Trynitarskiej 15 w Krakowie wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu tj. magazynem składającym się z trzech pomieszczeń oraz korytarza o łącznej powierzchni 41,30 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00260617/3, z własnością, którego związany jest udział w wysokości 2959/12559 w użytkowaniu wieczystym działki nr 76/1 jednostka ewidencyjna Śródmieście, obręb 15, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1P/00222568/6 oraz we współwłasności niewydzielonych części wspólnych budynku, z którego lokal został wydzielony w 2959/12559 częściach.
Sprzedający informuje, że:
1) Sprzedaż części lokalu mieszkalnego w wymiarze 36% wartości - zwolniona z VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż pozostałej części lokalu mieszkalnego w wymiarze 64% zwolniona z VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnieniez opodatkowania VAT sprzedaży części lokalu mieszkalnego w wymiarze 64% może ulec zmianie (sprzedaż ta zostanie opodatkowana podstawową stawką VAT) w razie otrzymania przez sprzedającego odmiennej od założonej przez sprzedającego interpretacji podatkowej,o którą sprzedający wystąpił z uwagi na występowanie w obrocie prawnym różnych wykładni przepisu art. 43 ust. 1 pkt. 10a.
Sprzedaż zwolniona z VAT na podstawie przepisów art. 2 pkt. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu PCC. Podatek ten obciąża Kupującego.
Strony transakcji mogą w stosunku do sprzedaży w wymiarze 36% zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie VAT stawką podstawową. Rezygnacja ze zwolnienia tej części sprzedaży skutkować będzie brakiem opodatkowania PCC wartości sprzedaży opodatkowanej VAT.
Wartość wywoławcza lokalu użytkowego (części (udziału) w budynku mieszkalnym) wynosi 1 101 039 złotych netto.
2) Sprzedaż ogrodzenia opodatkowana podstawową stawką VAT (23%). Wartość ogrodzenia wynosi 542 złotych netto.
3) Sprzedaż gruntu opodatkowana VAT na zasadach analogicznych jak sprzedaż lokalu mieszkalnego. Sprzedaż gruntu w wymiarze 36% - zwolniona z VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Sprzedaż pozostałej części gruntu w wymiarze 64% zwolniona z VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy o podatku od towarów i usług. Opodatkowanie sprzedaży gruntu w wymiarze 64% może ulec zmianie. Wartość gruntu wynosi 511 419 złotych netto.
4) Opłaty za wieczyste użytkowanie, podatek od nieruchomości oraz zaliczkę na zarządzanie nieruchomością wspólną Sprzedający ponosi do końca miesiąca, w którym zostanie dokonana sprzedaż. Od kolejnego miesiąca opłaty ponosi Kupujący. Opłaty za dostawę i dystrybucję energii zostaną rozliczone do dnia sprzedaży i wydania lokalu poprzez protokolarne odczytanie liczników energii elektrycznej przez Sprzedającego oraz Kupującego. Sprzedający obciąży Kupującego kosztami wyliczonymi do dnia sprzedaży.
Cena wywoławcza wynosi 1 613 000,00 zł.
Wadium wynosi 161 300,00 zł.
Wysokość postąpienia wynosi 16 130,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2015 r. o godz. 10:00
w siedzibie Regionu Krakowskiego, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
przy ul. Gazowej 14b w Krakowie, III piętro, sala konferencyjna
WARUNKI PRZETARGU:
1. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U., Nr 27, poz. 177 z późn. zm.).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w Warszawie w Banku Handlowym w Warszawie S.A., nr rachunku:
35 1030 1508 0000 0005 0282 9009 w terminie do dnia 11.08.2015 r. Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na ww. rachunek.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości oraz złożyć:
1) dowód wpłaty wadium,
2) w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta: pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa,
3) w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy),
4) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: wydruk wpisu wygenerowany ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych w pkt 1 - 4 powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji.
4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone przelewem, bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
6. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia lub warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty oraz odwołania przetargu.
9. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
10. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:
a) zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego;
b) poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;
c) zapłaty ceny zaoferowanej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży, przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy notarialnej nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz złożone wadium.
11. Oferent, który wygra przetarg, jeżeli jest osobą prawną, zobowiązany jest do przedłożenia, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, statutu lub umowy osoby prawnej oraz uchwały (decyzji) stosownych organów tej osoby prawnej, jeżeli statut, umowa lub obowiązujące przepisy przewidują obowiązek uzyskania zgody tych organów dla dokonania czynności prawnej polegającej na nabyciu przedmiotu przetargu.
12. Informacji o przedmiocie przetargu oraz warunkach przetargu udziela Dorota Frońska tel. 12 628 18 3012 628 18 30 e-mail: dorota.fronska@pgnig.pl,PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Gazowa 14B,31-060 Kraków, pokój nr 214.
Lokal można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Panią Dorotą Frońską, pod numerem telefonu 12 628 18 3012 628 18 30, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00.
13. Niniejsze ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej PGNiG SA: www.przetargi.pgnig.pl, na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa www.msp.gov.ploraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl