Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, na sprzedaż nieruchomości


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Lubuskie » Powiat sulęciński » Gmina Gmina miejsko-wiejska Sulęcin »
Miejscowość: Sulęcin
Ogłaszający: Burmistrz Sulęcina
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 25.06.2015

B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A        

o g ł a s z a   

pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony   

w   dniu  29  czerwca  2015   r.  o  godz.  10:00  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18,

na  sprzedaż   nieruchomości.

 

 

Nr przetargu

 

Położenie

 

Nr działki

 

Pow. działki

/ha/

 

Opis nieruchomości

 

Księga  wieczysta

 

Cena wywoławcza

/zł /

 

Wadium

     /zł/

 

 

17/2015/I

 

 

 

Sulęcin

obręb 48  

 

 

330

 

 

0.6206

 

 

Teren nie posiada miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego i Gmina  nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia. Nie  była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W wypisie z rejestru gruntów działka  opisana  jest   użytkiem gruntowym : Ł( łąki),N ( nieużytek),R (grunt orny), W ( rów ).

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Sulęcin działka przeznaczona jest pod korytarz ekologiczny rzeki Postomii. Teren działki jest podmokły, porośnięty drzewami w wieku od 5-15 lat, głównie olchą i brzozą . Uzbrojenie : sieć  kanalizacyjna i elektryczna w  ul. Żwirki i Wigury.

 

 

GW1U/ 00024042/7

                  

 

64.540,-

 

 

6.500,-

 

 

Sprzedaż  zwolniona  jest  z  podatku  VAT  zgodnie  z art. 43 ust.1 pkt  9  ustawy  z  dnia  11  marca 2004 r . o  podatku  od  towarów  i  usług ( Dz. U . z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm. ). Przyłącza do nabywanej nieruchomości należy wykonać na własny koszt  i we własnym zakresie, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami sieci.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli  wpłacą  wadium, w gotówce, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu  25  czerwca   2015 r. wymagana  kwota  znajdowała się  na  koncie  Urzędu  Miejskiego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z  tym, że postąpienie nie  może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w  górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani  są  do  przedłożenia  komisji  przetargowej  przed  otwarciem  przetargu : dowodu wniesienia wadium  oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)  osoba  reprezentująca  w  przetargu osobę  prawną  upoważnienia  udzielonego  przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy - pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, aktualnego  wypisu  z  właściwego rejestru, małżonek  zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną  do majątku  wspólnego - pisemną  zgodę  współmałżonka.   

Wylicytowana cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego. 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomiona  zostanie pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.

Jeżeli osoba ustalona Nabywcą nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg  zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami).

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może  być  odwołany.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i  Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 755 36 0195 755 36 01  wew. 136. Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej urzędu www.sulecin.pl oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl

 

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=080704

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl