Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Pasikurowice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 22.06.2015

O g ł o s z e n i e    o   p r z e t a r g u

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 - 095 Mirków

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Pasikurowice

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 104/2 o pow. 0,1503 ha, obręb wsi Pasikurowice, nr księgi wieczystej WR1E/00039436/1

2. Opis nieruchomości:

 Działka położona w miejscowości Pasikurowice, przy ul. Miodowej - wąskiej drodze polnej, nieutwardzonej, około 400m od głównej drogi we wsi. Działka położona na płaskim terenie, ma kształt prostokąta, nie jest ogrodzona. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane (pola i las) oraz zabudowa jednorodzinna o wysokim i średnim standardzie wykończenia. Zaplecze handlowo-usługowe w oddaleniu. Działka nie jest wyposażona w sieci uzbrojenia technicznego, jednakże wodociąg i sieć elektryczna doprowadzone są do zabudowań przy ul. Miodowej ok. 100 m od granicy działki.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) Teren, na którym położona jest działka nr 104/2 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.  Ponadto część działki znajduje się w granicy strefy ?OW? obserwacji archeologicznej.

b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zostały określone w Uchwale nr XXXI/540/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia
24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 57, poz. 1241 z dnia 30 marca 2005r.)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 104/2: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 104/2: 26.06.2015r. godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter);

6. Wadium:

1) działka nr 104/2 - 10.000  zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

7. Termin wniesienia wadium: 22.06.2015r.

8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr:
11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

11. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

12. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

13. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

15. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

16. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

17. Terminy poprzednich przetargów: 12.03.2015r., 05.05.2015r., 

18. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=02230

 

 

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl