Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej znajdującej się w granicach pięciu sąsiadujących ze sobą działek


Kategoria: Sądowe, komornicze » Komornicze - nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: inne komornicze
Region: Dolnośląskie » Powiat Trzebnicki » Gmina Gmina miejsko-wiejska Trzebnica »
Miejscowość: Trzebnica
Ogłaszający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński

O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Modliński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 maja 2015 roku o godz. 14.00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy (55-100 Trzebnica, ul. Parkowa 4) w sali nr 1 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
 
nieruchomości gruntowej o nr. księgi wieczystej WR1W/00028975/7 - znajdującej się w granicach pięciu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, nr 152/1 - 152/5, powstałych z podziału działki nr 152, o łącznej powierzchni 2,8977 ha, AM-1, obręb: Koczurki, gm. Trzebnica, powiat: trzebnicki, województwo: dolnośląskie. Nieruchomość położona: Koczurki, 55-100 Trzebnica. W księdze wieczystej numer WR1W/00028975/7, prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, w sposobie korzystania nieruchomości oznaczony jest jako: B - grunty rolne zabudowane (działka nr 152/5), Ł - łąki trwałe (działka nr 152/2, 152/3, 152/4), oraz R - grunty orne (działka nr 152/1), co jest zgodne z decyzją podziałową oraz księgą wieczystą. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, stanowiącej drogę powiatową nr 1332D, posiadającą nawierzchnię asfaltową, przy czym nie dotyczy to działek nr 152/2-152/4, które z uwagi na ustalenia decyzji podziałowej przewidziane są do zbycia wraz z ustanowieniem stosownej służebności lub zbyciem z udziałem w nieruchomości sąsiedniej, będącej własnością dłużnika. Nieruchomość objęta jest procesem inwestycyjnym związanym z budową gospodarstwa rolnego, po podziale (z 2014 r.), znajdującego się w granicach działki nr 152/5, w skład którego przewidziano budowę budynku mieszkalnego oraz dwóch budynków gospodarczych wraz z infrastrukturą. Obecnie zabudowę działki stanowi rozpoczęta budowa wolno stojącego, dwukondygnacyjnego (parter z użytkowym poddaszem), niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego budowa trwała w latach 2006-2010 (z przerwą w okresie 2007-2008) i obecnie nie jest prowadzona. Budynek znajduje się w zaawansowaniu prac na poziomie 47,12%, w uproszczeniu możliwy do określenia jako "stan surowy otwarty". Aktualnie nie są prowadzone prace budowlane, lecz co istotne stwierdzono rozbieżność między okazanym projektem budowlanym a stanem zrealizowanym - rzeczywistym. Budynek został wybudowany w technologii drewnianej, z bali drewnianych z dachem krytym strzechą, według projektu indywidualnego, nawiązujący do architektury regionalnej, tzw. domków góralskich. Budynek o powierzchni użytkowej 198,89 m2, powierzchni zabudowy 172,80 m2, powierzchni całkowitej 268,00 m2 i kubaturze 844,10 m3, charakteryzuje się masywną konstrukcją oraz atrakcyjną, oryginalną architekturą. Dodatkową zabudowę stanowi rozpoczęta budowa (ławy i ściany fundamentowe) większego budynku gospodarczego, którego planowana powierzchnia użytkowa wynosi 98,20 m2. Nie została rozpoczęta budowa mniejszego budynku gospodarczego, którego planowana powierzchnia użytkowa wynosi 56,40 m2. Budynek mieszkalny znajduje się w północnej części działki, w odległości ok. 20 m od drogi powiatowej, zaś budynki gospodarcze przewidziane są przy południowej granicy działki, nieopodal cieku wodnego (użytek Wp - wody płynące) oznaczonego ewidencyjnie jako rzeka "Głęboki rów", który wyznacza południową granicę działki. Działka jest nieogrodzona, na zdecydowanej większości powierzchni zagospodarowana jako teren porośnięty roślinnością trawiastą, w części niepielęgnowaną (odłogowaną), z pojedynczymi drzewkami, bez wewnętrznej komunikacji, lecz ze stanowiskiem do mechanicznej obróbki drewna. Działka jest uzbrojona w przyłącze do sieci energetycznej, brak przyłącza do sieci wodociągowej, choć sieć przebiega w ulicy; brak w otoczeniu sieci kanalizacyjnej i gazowej, przez co ścieki sanitarne odprowadzane są do bezodpływowego zbiornika, wbudowanego. Budynek nie posiada wykonanych żadnych instalacji wewnętrznych. Pozostałe, powstałe w wyniku podziału, działki nr 152/1-152/4 są niezabudowane, nieuzbrojone, bez urządzonego dojazdu, niezagospodarowane, a zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, przeznaczone pod zabudowę budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wolno stojącymi, z garażami wbudowanymi. Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica wynika, iż nieruchomość położona jest na terenie rolnym. Z decyzji o warunkach zabudowy z dnia 14.11.2014 roku wynika, że na działkach nr 152/1-152/4 możliwa jest zabudowa czterema wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z garażami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Prawo własności do nieruchomości, zgodnie z zapisami księgi wieczystej oraz danymi z rejestru gruntów, przysługuje Tadeuszowi Mrozińskiemu i Teresie Śmiejak-Mrozińskiej, na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 454.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 340.500,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości ( kwotę: 45.400,00 zł) w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy organu egzekucyjnego o nr.: 73102052260000660204292660 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 15.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne będzie można przeglądać w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Trzebnicy w ciągu trzech dni przed wyznaczonym terminem licytacji.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
KOMORNIK SĄDOWY
Michał Modliński

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl