Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu


Kategoria: Praca » Sektor prywatny
Rodzaj ogłoszenia: praca
Region: Zachodniopomorskie » Powiat Szczecin » Gmina Miasto na prawach powiatu Szczecin »
Miejscowość: Szczecin
Ogłaszający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o.

Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu

 

Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 1/2015

Pełnomocnika Wspólnika z dnia 20.02.2015 r.

Pełnomocnik Wspólnika Spółki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie,

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000070356,

działając na podstawie § 33 pkt 2 Umowy Spółki oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. nr 55 poz. 476 z późn. zm.),

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

Pisemne zgłoszenia należy składać w siedzibie Spółki, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00 lub przesiać listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o., ul. Władysława IV nr 1; 70-651 Szczecin, w terminie do dnia 19 marca 2015 r.,

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe PORT RYBACKI GRYF Sp. z o.o. w Szczecinie - nie otwierać.

W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich składania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny,

3. Oświadczenia o:

1) ukończeniu studiów wyższych,

2) co najmniej pięcioletnim stażu pracy,

3) korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

5) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółce prawa handlowego,

6) niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, niekaralności za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie, oraz oświadczenie kandydata. że nie zostało wszczęte i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

7) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133. poz. 883).

4. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydata. stwierdzające zdolność do pracy na stanowiskach kierowniczych (za skuteczne uznaje się zaświadczenie wydane w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia upływu terminu do składania ofert).

5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza informacje o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego albo informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r.. nr 1653. poz. 1171).

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Pełnomocnikowi Wspólnika oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat może składać inne dodatkowe dokumenty, potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje, rekomendacje).

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie do dnia 27 marca 2015 r.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli zgłoszenia spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki w terminie od dnia 8 kwietnia 2015 r. O dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo, co najmniej na 3 dni przed terminem rozmowy. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia określone w § 9 ust. 2 i co najmniej jedno z zagadnień określonych w § 9 ust. 4-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r. nr 55, poz. 476 ze zm.).

Informacje o spółce będą udostępniane kandydatom w sekretariacie Spółki, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 15.00, w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 19 marca 2015 r. Zakres informacji o spółce, udostępnianych kandydatom obejmuje: Umowę Spółki, odpis z KRS, schemat organizacyjny, sprawozdanie finansowe za 2013 rok, sprawozdanie F-01 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. O wynikach i zamknięciu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listownie.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl