Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Przebudowa zespołu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - Etap II


Kategoria: Gminne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Mazowieckie » Powiat Siedlce » Gmina Miasto na prawach powiatu - Siedlce »
Miejscowość: Siedlce
Ogłaszający: Miasto Siedlce
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 24.02.2015

Siedlce: Przebudowa zespołu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - Etap II


Numer ogłoszenia: 28364 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Siedlce , Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 794 37 86, faks 25 794 37 18.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa zespołu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKRES ZAMÓWIENIA dla II etapu obejmującego modernizację dwóch sal sportowych - dużej o wym. 17,57 m x 10,0 m i wys. 7,0 m oraz małej o wym. 16,66m x 5,83m i wys. 6,5m, łączącego je korytarza oraz towarzyszących im pomieszczeń sanitarnych i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. 1.Roboty ogólnobudowlane w tym m.in.: - remont sal sportowych polegający m.in. na uzupełnieniu i wyrównaniu tynków wewnętrznych na ścianach i stropach, malowaniu farbą paroprzepuszczalną, wymianie istniejącego parkietu z klepki drewnianej na podłogę sportową z wykładziny sportowej linoleum ułożonej na ruszcie drewnianym; - przebudowa i remont pomieszczeń sanitarnych i szatni przy salach sportowych polegające m.in. na dostosowaniu ich układu i wielkości do potrzeb użytkowników oraz obowiązujących przepisów sanitarno-higienicznych, - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, - odkrywki kanału centralnego ogrzewania wraz z remontem kanału, - wyposażenie sal w sprzęt sportowy (bramki do gry w piłkę ręczną z materacy asekuracyjnych - 2 szt., kosze z regulacją wysokości mocowane do ściany - 3 szt., zestaw do siatkówki - 1 kpl., drabinki 90x250 cm - 44 szt.). 2. Roboty elektryczne w tym: wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. 3.Roboty sanitarne w tym: wymiana instalacji wod. - kan. wraz z osprzętem, wymiana instalacji c.o. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wykonawca powinien: a) zapewnić szczególne warunki bezpieczeństwa przy realizacji robót określone w opisie technicznym dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych b) zapewnić materiały o parametrach technicznych porównywalnych, lecz nie gorszych od opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej, c) prowadzić dokumentację budowy (dziennik budowy), d) wykonać roboty zgodnie z dokumentacją, sztuką budowlaną, specyfikacjami szczegółowymi obowiązującymi przy wykonaniu robót oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, e) uwzględnić Uzupełnienie do projektu budowlanego Remontu pomieszczeń, przebudowy sanitariatów oraz oddymiania klatki schodowej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Siedlcach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego przedmiotu zamówienia, f) uzyskać protokoły prób i badań wymaganych w odrębnych przepisach. 2. Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich wywiezienie i utylizacja. 3. Część budynku objętą przedmiotem zamówienia zaznaczono na rysunku w załączeniu - załącznik nr 2 . 4. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie. Uwaga: szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) będącej załącznikiem do specyfikacji, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do upływu terminu składania ofert, tj. do 24.02.2015r. do godz. 9.45 wnieść wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach nr rachunku: 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 z dopiskiem: Przebudowa zespołu sportowego w Szkole Podstawowej Nr 6 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 - Etap II. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium wnoszone w innej formie jak pieniądze wykonawca składa w oryginale w Referacie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta pokój Nr 3 lub zamieszcza w odrębnej kopercie i składa w miejscu wyznaczonym na składanie ofert w godzinach od 7.45 do 15.45. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegającą na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, w której zakresie były roboty związane z wykonaniem podłogi sportowej. Zamawiający zbada zdolność Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w odniesieniu do jego rzetelności. Zamawiający uzna Wykonawcę za nierzetelnego, jeśli Wykonawca, członek Konsorcjum lub inny podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Pzp w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, tj. miał lub ma: a) przypadki stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu umowy wad i usterek, b) przypadki wykonania przedmiotu umowy po terminie realizacji wynikającym z umowy, c) przypadki zapłaty kar umownych, d) przypadki rozwiązania, wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) przypadki braku płatności wynagrodzenia podwykonawcom, chyba, że Wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji, od warunkiem, że osoba łącząca funkcje spełnia wszystkie warunki dla danej funkcji.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający żąda wykazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto, polegającej na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, w której zakresie były roboty związane z wykonaniem podłogi sportowej. W odniesieniu do robót niewykonanych lub wykonanych nienależycie, Zamawiający wymaga przedstawienia Oświadczenia Wykonawcy, dotyczącego zrealizowanych zamówień - Załącznik Nr 8.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności wykonawcy i podmiotu, na którego zasoby ekonomiczne i finansowe Wykonawca się powołuje.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Termin płatności - 3

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest spowodowana: a) opóźnieniem w przekazaniu terenu budowy, b) opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) zawieszenia robót przez Zamawiającego, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, związanych z prowadzeniem robót, f) zlecenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o czas niezbędny na ich wykonanie. 2) zmiany kluczowych specjalistów przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony z przyczyn od nich niezależnych, w przypadku nie wywiązywania się kluczowych specjalistów z obowiązków wynikających z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie, 3) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 4) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 5) wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) wad dokumentacji projektowej, e) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 2 ust. 1 umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.siedlce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Referat Zamówień Publicznych, Urząd Miasta Siedlce,Skwer Niepodległości 2,08-110 Siedlce pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2015 godzina 09:45, miejsce: siedziba zamawiającego -Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Siedlce, pokój Nr 30, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że zamówienie nie będzie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=146401


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl