Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

postępowanie na dostawę autobusu do przewozu 17-19 osób.


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Dostawcy
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Mazowieckie » Powiat Warszawa » Gmina Miasto na prawach powiatu - Warszawa »
Miejscowość: Warszawa
Ogłaszający: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Postępowanie na dostawę autobusu do przewozu 17-19 osób.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sanguszki 1 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000062594 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w wysokości 130.650.380 zł w całości wpłaconym oraz posiadająca nr NIP 525-000-10-90 ogłasza postępowanie na dostawę autobusu do przewozu 17-19 osób.

Szczegółowe wymagania PWPW S.A., kryteria wyboru dostawcy oraz zakres zakupu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie Internetowej PWPW S.A. - www.pwpw.pl w zakładce Informacje i ogłoszenia, Zamówienia/przetargi w  Plikach do pobrania.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., na portierni w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Wójtowskiej lub przesłać na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A 00-222 Warszawa, ul. R Sanguszki 1, w terminie do dnia 24.02.2015 roku do godz. 16.00.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie możliwie najkrótszym, ale nie dłuższym niż 90 dni od daty zamówienia. Miejscem wykonania zamówienia jest PWPW S.A., Warszawa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny tzn. zatwierdzenia lub odrzucenia przedstawionych ofert pod względem technicznym. Firmy, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem technicznym i formalnym, wezmą udział w negocjacjach.

Przedmiotowa sprawa nie wymaga wnoszenia wadium.

PWPW S.A. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl