Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Pasikurowice


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Pasikurowice
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 06.03.2015

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55 ? 095 Mirków

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Długołęka położonej w obrębie wsi Pasikurowice

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 104/2 o pow. 0,1503 ha, obręb wsi Pasikurowice, nr księgi wieczystej WR1E/00039436/1

2. Opis nieruchomości:

     Działka położona w miejscowości Pasikurowice, przy ul. Miodowej - wąskiej drodze polnej, nieutwardzonej, około 400m od głównej drogi we wsi. Działka położona na płaskim terenie, ma kształt prostokąta, nie jest ogrodzona. Otoczenie działki stanowią tereny niezabudowane (pola i las) oraz zabudowa jednorodzinna o wysokim i średnim standardzie wykończenia. Zaplecze handlowo-usługowe w oddaleniu. Działka nie jest wyposażona w sieci uzbrojenia technicznego, jednakże wodociąg i sieć elektryczna doprowadzone są do zabudowań przy ul. Miodowej ok. 100 m od granicy działki.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) Teren, na którym położona jest działka nr 104/2 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Dodatkowo część działki znajduje się w granicy strefy "OW? obserwacji archeologicznej.

b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położona jest przedmiotowa działka zostały określone w Uchwale nr XXXI/540/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pasikurowice (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 57, poz. 1241 z dnia 30 marca 2005r.)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 104/2: 134.146,34 zł netto +23 % VAT - 165.000 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 104/2: 12.03.2015 r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter);

6. Wadium:

1) działka nr 104/2 - 13.414,63 zł netto + 23% VAT - 16.500 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy pięćset  złotych);

7. Termin wniesienia wadium: 06.03.2015.r.

8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium.

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.)? uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane. Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022302


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl