Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Roboty budowlane
Rodzaj ogłoszenia: zamówienie
Region: Małopolskie » Powiat krakowski »
Ogłaszający: BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Wykonanie prac budowlanych polegających na wybudowaniu budynku biurowego, wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku pofabrycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 76/78 na działkach nr 162/4, 162/5, 160/18, 164/22 oraz 164/25 w obrębie S2 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną oraz wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń

BONUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą przy ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299472, NIP: 676-23-68-121, REGON: 12063743400000, kapitał zakładowy 5.640.000,00 PLN, opłacony w całości, (Zamawiający):

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu dokonania wyboru Wykonawcy prac budowlanych polegających na wybudowaniu budynku biurowego, wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania przyległego budynku pofabrycznego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Jaracza 76/78 na działkach nr 162/4, 162/5, 160/18, 164/22 oraz 164/25 w obrębie S2 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną oraz wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy i zasady opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dostępnej pod wskazanymi niżej adresami. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy Prawo Zamówień Publicznych. Warunkiem udostępnienia SIWZ jest uprzednie podpisanie i dostarczenie w formie oryginału Oświadczenia o zachowaniu poufności wg wzoru dostępnego na stronie www.comarch.pl/przetarg/Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - wymagane jest załączenie odpisu aktualnego z KRS, a w przypadku pełnomocnika dodatkowo wymagane jest załączenie pełnomocnictwa w formie oryginału. Udostępnienie SIWZ nastąpi w drodze przekazania Wykonawcy elektronicznego nośnika z danymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przesłania SIWZ bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Ogłoszenia/SIWZ bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Adres do korespondencji: BONUS DEVELOPMENT sp. z o.o. s.k.a., ul. Rynek Główny 15, 31-008 Kraków.

Adresy do odbioru SIWZ:

- BONUS DEVELOPMENT sp. z o.o. s.k.a., ul. prof. M. Życzkowskiego 23, 31-864 Kraków

- BONUS DEVELOPMENT sp. z o.o. s.k.a., ul. Jaracza 76, 90-251 Łódź

Zalecamy uprzedni kontakt mailowy: lodz.inwestycja@comarch.pl.

ENT SP. Z O.O. S.K.A.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl