Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Blachownia.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat częstochowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Blachownia »
Miejscowość: Blachownia
Ogłaszający: BURMISTRZ BLACHOWNI

BURMISTRZ BLACHOWNI

ogłasza  ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie

           ułamkowej  części  gruntu stanowiącego własność Gminy  Blachownia.

 

L.p.

Położenie

i opis

Pow. użytkowa

m2

Pow. piwnicy przynależnej m2

Nr działki

Pow. działki

w m2

Nr

KW

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

Cena

wywoławcza   netto obniżona łącznie o  30%

 

 

Wadium

 

58.615,00 zł

 

w tym:

 

1.

 

Blachownia

ul. Kubowicza  5                  m 29

 

opis: I piętro, dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc.

 

48,79

 

8,59

 

633/4

 

1572

 

CZ1C/00

117794/7

 

0,0320

 

Cena lokalu

mieszkalnego

55.743,00 zł

- Cena udziału wynoszącego 0,0320 cz. w gruncie , jako podstawa do wyliczenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu ?

2.872,00  zł

 

 

 

 

5.860,00 zł

                     

 

Nieruchomość lokalowa jest wolna od obciążeń i zadłużeń, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniem w rozporządzaniu.

Przetargi na w.w. lokal mieszkalny odbyły się w dniu 15 listopada 2012 roku, 20 lutego, 20 czerwca, 25 września, 06 grudnia 2013, 14 lutego  i 16 września  2014 roku i  zakończyły się wynikiem negatywnym.


Ósmy przetarg odbędzie się w dniu  16  lutego 2015 roku o godz. 11 30   w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 - sala  na  I piętrze.


Sprzedaż lokalu mieszkalnego, wiąże się z oddaniem w użytkowanie wieczyste  ułamkowej części nieruchomości  gruntowej, wynoszącej 0,0320 części  na której położony jest budynek.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w formie pieniężnej w wysokości podanej  w wykazie, na konto bankowe Urzędu

nr 50 1020 1664 0000 3202 0028 4638  PKO bp. O/Blachownia  najpóźniej do dnia  12  lutego 2015 roku.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedstawić Komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość oraz ewentualne pełnomocnictwa  do wzięcia udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej  Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o miejscu i dacie zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zwrócone zostanie niezwłocznie nie później niż przed upływem  3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  wynikiem negatywnym przetargu.

Ze sprzedażą w.w. lokalu mieszkalnego wiąże się oddanie w  użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek.                                 

Cena udziału  w gruncie, zawarta jest w cenie wywoławczej  nieruchomości.  Na podstawie ceny osiągniętej w przetargu, ustalona zostanie cena za lokal wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz cena za udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej z zachowaniem proporcji wynikających z ceny wywoławczej. Cena za udział w nieruchomości gruntowej osiągnięta w przetargu, jest podstawą do naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Pierwsza opłata z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% ceny ustalonej w przetargu za udział w nieruchomości gruntowej do której doliczony zostanie  23 % podatku VAT . Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.)  zwolniona jest z podatku  VAT.

Uwaga: Mieszkanie nr 29 przy ul. Kubowicza 5 w Blachowni , wymaga zainstalowania na koszt nabywcy, licznika pomiaru energii elektrycznej.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej BIP Blachownia, w prasie lokalnej i  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

Lokal mieszkalny  stanowiący przedmiot sprzedaży można oglądać  po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru u pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości   i Ochrony Środowiska - telefonicznie  nr (034) 3270-461, (034) 3270-409 wew. 111 lub 112.


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej  przyczyny.

 

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl