Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Blachownia.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat częstochowski » Gmina Gmina miejsko - wiejska Blachownia »
Miejscowość: Blachownia
Ogłaszający: BURMISTRZ BLACHOWNI

BURMISTRZ BLACHOWNI

                        ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego   wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie

ułamkowej  części  gruntu stanowiącego własność Gminy  Blachownia.

 

L.p.

Położenie

Pow. użytkowa

mieszkania oraz piwnicy w m2

Nr działki

i powierzchnia

Nr

KW

Udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

Cena

wywoławcza  

 

 

 

 

Wadium

2.

Blachownia ul. Bankowa 4

m 15

I piętro

Mieszkanie 46,72

 

Piwnica - 7,65

633/30

o pow. 1203 m 2

CZ1C/00117795/4

0,0598

Cena wywoławcza - 73.631,00 zł w tym:

 

- cena lokalu mieszkalnego -69.099,00 zł \

- cena udziału wynoszącego 0,0598 cz. w gruncie , jako podstawa wyliczenie pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - 4.532,00 zł

 

 

7.400,00

 

 

Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń i zadłużeń, nie jest  obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniem w rozporządzaniu. Przetargi  na wyżej opisana nieruchomość lokalową odbyły się w dniu 15 lipca  i 30 września 2014 roku i zakończyły się wynikiem negatywnym.


Trzeci przetarg  odbędzie się w dniu 16 lutego 2015 roku o godz. 10,30  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni  ul. Sienkiewicza 22 - sala  na  I piętrze.


Uwaga : mieszkanie nr 15  ul. Bankowa  4 w Blachowni, wymaga zainstalowania na koszt nabywcy,  licznika pomiaru energii elektrycznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, w wysokości podanej w wykazie,  na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Blachowni: nr 50 1020 1664 0000 3202 0028 4638  PKO bp. O/Blachownia - najpóźniej do dnia  12 lutego  2015 roku.

Osoby biorące udział w przetargu winny przedstawić Komisji przetargowej dokument stwierdzający tożsamość oraz ewentualne pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu w imieniu osoby trzeciej.

Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej  Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o miejscu i dacie zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi.

Osobom,  które przetargu nie wygrały, wadium zwrócone zostanie niezwłocznie nie później niż przed upływem  3 dni od dnia  odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia  wynikiem negatywnym przetargu.

Ze sprzedażą w.w. lokalu mieszkalnego wiąże się oddanie w  użytkowanie wieczyste  ułamkowej części gruntu, na którym położony jest budynek.                                

Cena udziału  w gruncie oraz  udział procentowy  pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego zawarta jest w cenie wywoławczej nieruchomości. Rozliczenie ceny lokalu mieszkalnego, ceny udziału w gruncie po przetargu  oraz wysokość pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu następuje z zachowaniem  proporcji ustalonych  w cenie wywoławczej.

Użytkownik wieczysty gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego zobowiązany jest do uiszczania opłaty rocznej ? płatnej do 31 marca każdego roku.


Lokal mieszkalny stanowiący przedmiot sprzedaży, można oglądać  po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru u pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska - telefonicznie nr (034) 3270-461, (034) 3270-409 wew. 111 lub 112.


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej  przyczyny.

 

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl