Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka położonych w obrębie wsi Stępin


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Wrocławski » Gmina Gmina wiejska Długołęka »
Miejscowość: Długołęka
Ogłaszający: Wójt Gminy Długołęka

Wójt Gminy Długołęka
Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Długołęka położonych w obrębie wsi Stępin

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 250/4 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

2) działka nr 250/5 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

3) działka nr 250/6 o pow. 0,1021 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

4) działka nr 250/7 o pow. 0,1019 ha, obręb wsi Stępin, nr księgi wieczystej WR1E/00098490/8

2. Opis nieruchomości:

Działki położone w miejscowości Stępin przy drodze gruntowej, około 120 m od głównej drogi w miejscowości. Nieruchomości nie są ogrodzone. Otoczenie działek stanowi zabudowa jednorodzinna o wysokim i średnim standardzie wykończenia oraz nieruchomości niezabudowane (pola uprawne).
W bezpośrednim sąsiedztwie są nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi i zabudowaniami gospodarczymi. Zaplecze handlowo-usługowe w pobliżu. Działki nie są wyposażone w sieci uzbrojenia technicznego, jednakże istnieje możliwość podłączenia do sieci wodnej i elektrycznej.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

a) Teren, na którym położone są działki nr 250/4, 250/5, 250/6 i 250/7 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową. Dodatkowo działki znajdują się w granicy strefy B ochrony konserwatorskiej oraz strefy OW obserwacji archeologicznej.

b) Szczegółowe ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu, na którym położone są przedmiotowe działki zostały określone w Uchwale nr XXI/421/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Stępin (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 109, poz. 1942 z dnia 9 czerwca 2004r.)

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 250/4: 60.975,61 zł netto +23 % VAT - 75.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

b) działka nr 250/5: 60.975,61 zł netto +23 % VAT - 75.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

c) działka nr 250/6: 60.975,61 zł netto +23 % VAT - 75.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

d) działka nr 250/7: 60.975,61 zł netto +23 % VAT - 75.000 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 250/4: 05.03.2015 r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter);

2) działka nr 250/5: 05.03.2015 r., godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter);

3) działka nr 250/6: 05.03.2015 r., godz. 12.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter);

4) działka nr 250/7: 05.03.2015 r., godz. 13.00 siedziba Urzędu Gminy Długołęka, pokój 17, (parter);

6. Wadium:

1) działka nr 250/4 - 6.097,56 zł netto + 23% VAT - 7.500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);

2)działka nr 250/5 - 6.097,56 zł netto + 23% VAT - 7.500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);

3)działka nr 250/6 - 6.097,56 zł netto + 23% VAT - 7.500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);

4)działka nr 250/7 - 6.097,56 zł netto + 23% VAT - 7.500 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);

7. Termin wniesienia wadium: 27.02.2015.r.

8. Nieruchomość jest bez zobowiązań i obciążeń.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium.

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 ze zm.)? uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.
Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Gminy Długołęka nr: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 - Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Gminy Długołęka.
W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzca przetargu zawiadamiany jest na piśmie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie odebrane w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu zwraca się uczestnikom przetargu przekazem pocztowym, po potrąceniu opłaty pocztowej.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19. Informacje dodatkowe : W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przedmiotowej nieruchomości, posiada wiedzę o przebiegających sieciach infrastruktury technicznej oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń.

20. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 17 Urzędu Gminy Długołęka lub telefonicznie pod nr (71) 323 02 23 oraz na stronie internetowej http://dlugoleka.bip.net.pl/

 

 

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=022302 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl