Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Śląskie » Powiat gliwicki » Gmina miasto na prawach powiatu - Gliwice »
Miejscowość: Gliwice
Ogłaszający: Prezydent Miasta Gliwice
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.02.2015

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza
 
5 marca 2015 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00038761/4.

 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 20 715 900,00 zł
Wadium: 2 071 590,00 zł
Minimalne postąpienie: 207 160,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6466/2014 z 28 lipca 2014 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/496/2012 z 25 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW
Nieruchomość obejmująca działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4.

Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 2,2759 ha, użytek ?Bp? ? zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nieruchomość stanowi teren niezabudowany, nieogrodzony, o dość regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w miarę płaski. Teren działek jest zadrzewiony i zakrzewiony.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). Usunięcie drzew i krzewów powyżej lat 10 w związku z inwestycją może wiązać się z naliczeniem opłat. Na niezbędną wycinkę drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat gatunków nieowocowych wymagane jest uzyskanie zezwolenie Prezydenta Miasta.
Na działkach nr 537/1 i 538/1 znajdują się punkty oświetleniowe zasilane z sieci napowietrznej niskiego napięcia.

Przez północną oraz wschodnią cześć nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia technicznego: sieć elektryczna, teletechniczna, kanalizacji deszczowej, gazowa oraz wodociągowa. Przez nieznaczną południową część nieruchomości przebiega kolektor deszczowy kd2000. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na mogące występować na terenie przedmiotowej nieruchomości i w jej bezpośrednim sąsiedztwie sieci drenarskie. W przypadku awarii przedmiotowej sieci właściciel zobowiązany jest do jej naprawy.

Dojazd do nieruchomości odbywa się z drogi L2 dojazdowej od ul. Pszczyńskiej.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Obciążenia nieruchomości
Na działkach nr 537/1, 537/2, 538/1 i 538/2 ustanowiono nieograniczoną w czasie służebność drogi przechodu i przejazdu w pasie o zmiennej szerokości od 15,5 m do 27,4 m, o łącznej powierzchni 0,2269 ha na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących działki nr:

 • 534, 535, 536, obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107575/8;
 • 533/2 i 533/4, obręb Ligota Zabrska, KW nr GLG/00107576/5;
 • 532 i 531/2, obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107577/2;
 • 539/2, obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107579/6;
 • 540/2, obręb Ligota Zabrska, KW nr GL1G/00107578/9.

Działka nr 538/2 dzierżawiona jest w części o powierzchni 42,40 m2 przez Helical Sośnica Sp. z o.o. z przeznaczeniem na urządzenia infrastruktury technicznej (realizacja przepompowni i separatora - elementów kanalizacji deszczowej) oraz terenem przyległym do obsługi. Umowę zawarto do 31 sierpnia 2015 r.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 31 lipca 2011 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gliwice dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej w rejonie węzła Gliwice-Sośnica (Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/114/2011 z 2 czerwca 2011 r.) nieruchomość obejmująca działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 01 UCP, co oznacza: tereny zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz obiektów produkcyjnych i magazynów, dla których ustalone zostało następujące przeznaczenie:
1. przeznaczenie podstawowe
a) usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, gastronomii, turystyki, kultury, sportu i rekreacji, administracji, w tym biura oraz stacje paliw,
b) obiekty produkcyjne,
c) magazyny,
2. przeznaczenie uzupełniające
a) usługi niewymienione w pkt. 1 lit. a, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8 przedmiotowej uchwały, składy, zagospodarowanie towarzyszące, takie jak: place, parkingi, drogi wewnętrzne obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty infrastruktury technicznej.

W w/w planie miejscowym ustalone zostały:

 • nieprzekraczalna linia zabudowy,
 • strefa wjazdu.
 • Ponadto cały obszar objęty ww. planem miejscowym położony jest w granicach terenu górniczego Sośnica III.


Wadium
Wadium w wysokości 2 071 590,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach - ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu Przetarg, dz. nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, imię i nazwisko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 27 lutego 2015 r.

Wpłacone wadium podlega:
zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który przetarg wygra, zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją - bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg, przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

 • wniesienie wadium w wymaganym terminie;
 • okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
 • w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 m-cy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej);
 • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6466/2014 z 28 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki nr 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 7 kwietnia 2015 r. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6466/2014 z 28 lipca 2014 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy w godzinach przyjęć: pn., pt.: 8.00-10.00, wt., śr.: 13.00-16.00, czw.: 13.00-17.00, tel. 32/239-12-21.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1490).

 

 


Więcej informacji:

http://gliwice.eu/dla-biznesu

 

Prezentacja walorów gospodarczych:

http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=246601


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl