Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego na III piętrze ( IV kondygnacji) w budynku przy ul. Mickiewicza 44 w Głogowie


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat Głogowski » Gmina Gmina Miejska Głogów »
Miejscowość: Głogów
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 14.01.2015

PREZYDENT MIASTA GŁOGOWA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 13 położonego na III piętrze ( IV kondygnacji) w budynku przy ul. Mickiewicza 44 w Głogowie, o powierzchni użytkowej 85,84 m2 wraz z udziałem wynoszącym 86/1367 części w nieruchomości wspólnej i użytkowaniu wieczystym do dnia 21 listopada 2077 roku działki gruntu oznaczonej nr geod. 129 o powierzchni 406 m2, położonej j/w, w obrębie 2 Matejki - AM 1, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr LE1G/00021315/5, której działy III i IV nie zawierają wpisów obciążających zbywany udział w nieruchomości gruntowej.

 


W skład lokalu wchodzą: trzy pokoje, kuchnia, łazienka z wc, spiżarnia oraz przedpokój. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania. Ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie poprzez piec gazowy. Mieszkanie do remontu.
 
Budynek, w którym znajduje jest przedmiotowy lokal mieszkalny, to budynek mieszkalno-użytkowy, wielolokalowy, pięciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Śródmieścia w Głogowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/390/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Legnickiego Nr 10, poz. 94 z dnia 11 maja 1998 roku) nieruchomość gruntowa, na której posadowiony jest w/w budynek zawiera się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem 30 MW, dla którego ustala się przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi.


Cena wywoławcza 150.000,00 zł, tj. 36.062,89 euro według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 9 grudnia 2014 roku ( 1 EUR = 4,1594)
w tym:
- 146.000,00 zł cena lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, co stanowi 97,33 % ceny wywoławczej
- 4.000,00 zł cena udziału w gruncie, związanego z lokalem, co stanowi 2,67 % ceny wywoławczej

Wadium 15.000,00 zł

Minimalne postąpienie 1.500,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 stycznia 2015 roku o godz. 12:00 w sali nr 122 Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10.
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w wyznaczonym terminie wniosą wadium i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:
1)  w przypadku osób fizycznych dowód tożsamości;
2)  w przypadku osób prawnych: odpis aktualny (ważny 3 miesiące) z Krajowego Rejestru Sądowego, uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie lokalu, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot;
3)  pełnomocnicy winni przedstawić poświadczone pełnomocnictwo.
3. Nabycie lokalu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380). Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie lokalu wymaga uzyskania zezwolenia.
4.  Wadium w podanej wysokości należy wnieść w pieniądzu, tj. wpłacić na rachunek Gminy Miejskiej Głogów: Bank BGŻ S. A. Oddział w Głogowie, Plac Jana z Głogowa 2 Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720 z dopiskiem przetarg na lokal mieszkalny przy ul. Mickiewicza 44/13, w terminie nie później niż do dnia 14 stycznia 2015 roku. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
1) Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
2) Wadium zwraca się przelewem na rachunek podany przez uczestnika przetargu.
3) Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży lokalu i pierwszej opłaty z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
4) Zaliczenie wadium na poczet ceny sprzedaży lokalu i pierwszej opłaty z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej nastąpi w dniu wpłaty pozostałej części należności.
5) Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia aktu notarialnego.
5.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.  Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne.
7. Wysokość opłat z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej ustalona zostanie na podstawie wylicytowanej w przetargu ceny udziału w gruncie, powiększonej o 23% podatek VAT.
1) Pierwsza opłata w wysokości 25% wylicytowanej ceny udziału w gruncie płatna jest wraz z 23% podatkiem VAT jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu i oddania nieruchomości gruntowej we współużytkowanie wieczyste.
2) Opłata roczna w wysokości 1% wylicytowanej ceny udziału w gruncie płatna jest wraz z 23% podatkiem VAT w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
8.  Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego.
9.  Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
10. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
11.   Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca lokalu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
12. Termin uiszczenia ceny sprzedaży lokalu i pierwszej opłaty z tytułu współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, pomniejszonej o wpłacone wadium, upływa w dniu zawarcia aktu notarialnego.  O dotrzymaniu terminu płatności decyduje data wpływu wymaganej należności na rachunek Gminy Miejskiej Głogów.
13.   Nabywca ponosi w całości koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty sądowe.
14. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal  w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ? stosownie do nabytego udziału, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
15. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
16. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
17.   Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
1) Wydatki na remonty i bieżącą konserwację.
2) Opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorcza i windę.
3) Ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
4) Wydatki na utrzymanie porządku i czystości.
5) Wynagrodzenie członków zarządu i zarządcy.
18.   Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca.
19.   Sposób zarządu nieruchomością wspólną określa rozdział IV ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku  o własności lokali ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
20.   Wydanie lokalu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej a nabywcą lokalu.
21.   Nabywca przejmie lokal w stanie istniejącym.
22.   Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą lokalu oraz z warunkami przetargu podanymi w ogłoszeniu o przetargu.
23.   Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z ADM ?Śródmieście? w Głogowie, Aleja Wolności 40 A, tel. 76/ 8531180.
24.   Prezydent Miasta Głogowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 
  Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Rozwoju Miasta Dział Geodezji i Gospodarki Gruntami


Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 10

Pokój 230 tel. 76/ 7265453

Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=020301

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl