Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
Centrum Usług Księgowych


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: rokowanie
Region: Mazowieckie » Powiat nowodworski » Gmina Gmina miejska - Nowy Dwór Mazowiecki »
Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłaszający: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 09.01.2015

Ogłoszenie o rokowaniach

 

Działając na podstawie  art. 39 ust. 2  ustawy  o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U. z 2014, poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie  sposobu i trybu  przeprowadzania  przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  (Dz.U. z 2004 r.  Nr 207, poz.  2108 z późn. zm.) w wykonaniu   Uchwały nr XXXVIII/455/14  Rady Miejskiej z dnia 04 marca 2014  roku,

Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

zaprasza do wzięcia udziału w   rokowaniach na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej   własność gminy -  Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, które odbędą się w dniu  14.01.2015 r.     o godz. 10.00  w  sali  410  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim .

 

Lp

Nr ewid.

Obręb

Powierzchnia w m2

Numer KW

Cena wywoławcza w zł  brutto (stawka VAT 23%)

1

73/3 i 110/4   

 20 5-02

626

 

WA1N/00042330/3

WA1N/00042331/0

 

100  000,00

 

Opis nieruchomości:  Nieruchomość niezabudowana, położona w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Matejki 10 na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w strefie obserwacji archeologicznej.

I przetarg odbył się w dniu  15.10.2014 r.  r.  i zakończył wynikiem negatywnym, II przetarg odbył się w dniu 26.11.2014  r.    i zakończył wynikiem negatywnym.   Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i obciążeń.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości prosi się o składanie zgłoszeń  w zamkniętych kopertach w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego   w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30 (p. 101, I piętro) , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki  z dopiskiem Zgłoszenie  udziału w rokowaniach na nabycie nieruchomości najpóźniej  w dniu   9 stycznia  2015  r. do godz. 16.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę  oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  5. kopię dowodu  wpłaty zaliczki.

Proponowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza. Ceną sprzedaży nieruchomości jest cena  uzyskana w wyniku rokowań.

Należność z tego tytułu winna być wniesiona na konto Urzędu Miejskiego nr  35 8009 1062 0016 4119 2007 0001  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach   najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Cena nieruchomości zgodnie z art. 70 ust. 2  cyt. ustawy może zostać rozłożona na raty. Dopuszcza się  rozłożenie na raty   na czas nie dłuższy niż 5 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej  stopie  redyskonta weksli   stosowanej przez NBP. Wierzytelność z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

Za najkorzystniejsze zostanie uznane zgłoszenie zawierające najwyższą cenę, a w przypadku jednakowych cen rozstrzygać będzie sposób zapłaty. Za najkorzystniejszą uważać się będzie  propozycję jednorazowej wpłaty,    a w braku  takiej -  propozycję z mniejszą ilością rat.

Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy  sprzedaży nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby, które wniosą zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto na  konto Urzędu Miejskiego nr 34 8009 1062 0016 4106 2007 0005  Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

Zaliczka stanowi  zabezpieczenie kosztów w przypadku uchylenia się przez nabywcę wyłonionego w drodze rokowań od  zawarcia umowy.  Zaliczka  podlega zwrotowi  po odwołaniu albo zamknięciu rokowań   nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań  wynikiem negatywnym. Zaliczka  wniesiona przez uczestnika rokowań , który został wyłoniony jako nabywca, zaliczana jest na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Przed przystąpieniem do rokowań konieczne jest okazanie komisji powołanej do przeprowadzenia rokowań dowodu tożsamości przez uczestnika rokowań, a przypadku  podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika rokowań do reprezentowania tego podmiotu.  W przypadku reprezentowania przez  pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W przypadku małżonków uczestniczących w rokowaniach konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierających zgodę na uczestnictwo w rokowaniach w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

Burmistrz Miasta  w  ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań  obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu   Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi. Burmistrzowi Miasta przysługuje  prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, tel. 22 51 22 216, p. 319.           

 

     Więcej o oferencie - http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=141401

                                              

Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl