Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Fiołkowej


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 12.01.2015

 PREZYDENT MIASTA  LEGNICY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Fiołkowej.

 

               

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka nr 512/4 o powierzchni 1,6338 ha, obręb Domki, KW LE1L/00089999/2. Położona w południowej części miasta, w pobliżu ronda przy skrzyżowaniu ul. Gniewomierskiej i Jaworzyńskiej prowadzącej do autostrady A?4. 

W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (osiedle Sienkiewicza), magazynowa, handlowo - usługowa (Biedronka), składowa, a także tereny Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Teren działki płaski, porośnięty roślinnością trawiastą, nieogrodzony. Obecnie  działka nie jest użytkowana.

Dojazd do działki od ulicy Jaworzyńskiej z ronda Bitwy Legnickiej 1241 r., łącznikiem  ul. Fiołkowej (07KDD),  projektowaną ulicą 024KDD lub projektowaną ulicą 026KDD. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia oraz sieć wodociągowa, wzdłuż ul. Jaworzyńskiej przebiega kablowa linia niskiego napięcia, sieć kanalizacji deszczowej i telefonicznej. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej w odległości około 200 m. Sieć gazowa w ul. Fiołkowej w odległości około 200 m. W zabudowie i zagospodarowaniu terenu działki należy uwzględnić ograniczenia wynikające z położenia części terenu w strefie technicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

Obszar około połowy działki objęty jest stanowiskami archeologicznymi.  Zgodnie z ustawą

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami) ochronie podlegają udokumentowane stanowiska archeologiczne. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w rejonie stanowisk archeologicznych, inwestor zobowiązany jest na swój koszt zapewnić nadzór archeologiczny, a w razie potrzeby przeprowadzić wyprzedzające ratownicze badania archeologiczne, po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka objęta  jest jednostką o symbolu 9 PU-teren produkcyjno ? usługowy - obiekty produkcyjne, składy

i magazyny oraz zabudowa usługowa za wyjątkiem usług wymagających szczególnej ochrony przed hałasem oraz usługi sportu, jeżeli nie stanowią one funkcji wzbogaconej

i uzupełniającej inny, dopuszczalny profil działalności usługowej, przy czym w obrębie poszczególnych działek lub terenów może występować wyłącznie funkcja produkcyjna lub usługowa albo mieszana o dowolnych proporcjach pomiędzy działalnością produkcyjna

i usługową. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy dopuszcza budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, nieprzekraczających 2000 m2.

Nabywca  zobowiązany jest do  rozpoczęcia budowy w ciągu jednego roku od dnia zawarcia umowy notarialnej i jej zakończenia w ciągu trzech lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 23.06.2011 r. Przetargi odbyły się 04.04.2014 r.,08.08.2014 r., 05.11.2014 r.

Cena wywoławcza nieruchomości  -  4.000.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  VAT                                                 

Wadium  -     400.000,00 zł

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 400.000,00 zł do 12.01.2015 r.

na konto: Bank PKO -S.A. I  Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109

 

Przetarg odbędzie się  15.01.2015 r. o godz. 10.30.

w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8, sala 201.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Danuta Ubych, tel. 767212-302; oraz organizacji przetargu - Wioletta Mazur, tel. 767212-310.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl