Zamieś? ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO

OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości - zabudowana budynkiem magazynowym z zapleczem socjalno -biurowym przy ul. Św. Macieja


Kategoria: Ogłoszenia publiczne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Zachodniopomorskie » Powiat kołobrzeski » Gmina Gmina Miasto Kołobrzeg »
Miejscowość: Kołobrzeg
Ogłaszający: Prezydent Miasta Kołobrzeg
Cena: 299.700,00 PLN

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

Informuje, że ma na zbycie nieruchomości położone w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości - ul. Świętego Macieja
 • Oznaczenie geodezyjne -
  • Nr działki - 225/7
  • Nr obrębu - 11
 • Nr KW - KO1L/00031786/4
 • Powierzchnia w hektarach -  0,0874
 • Opis nieruchomości - Nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym z zapleczem socjalno - biurowym, o pow. ogólnej 358,21 m2, położona w strefie pośredniej miasta, sąsiadująca min.  z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenie oznaczonym symbolem U16 - przeznaczenie podstawowe: pod wolnostojące obiekty usługowe, gastronomiczne i handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m2, przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi biurowe.
 • Forma zbycia nieruchomości - własność.
 • Cena wywoławcza w zł - 299.700,- brutto (czynność zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług)
 • Wadium w zł - 30.000,-  
 • Postąpienie minimalne w zł - 3.00,-

 1. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony został w dniu 02.03.2012 r. z ceną wywoławczą w wysokości 333.000,- zł brutto.
 2. Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
 3. Nieruchomość zabudowana, posiada kształt nieregularny, uzbrojona jest w instalację elektryczną i wodno - kanalizacyjną. Istnieje możliwość podłączenia gazu z ciągu uzbrojenia biegnącego w ulicy Mazowieckiej.
 4. Na terenie działki położone są podziemne sieci: energetyczna i wodociągowo - kanalizacyjna - zmiana ich przebiegu może być dokonana staraniem i na koszt nabywcy działki w porozumieniu i za zgodą właścicieli w/w instalacji.
 5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-Trzebiatowska", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2008 roku, Nr 107, poz. 2598 działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem "U16" - przeznaczenie podstawowe: pod wolnostojące obiekty usługowe, gastronomiczne i handlowe o powierzchni sprzedaży do 100 m2, przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi biurowe. Plan ustala zasady zagospodarowania terenu, w tym m.in.: zabudowa w obowiązujących liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, maksymalna powierzchnia zabudowy 30% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki z zachowaniem istniejących wartościowych drzew i krzewów, procentowy udział terenów zielonych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, zakaz lokalizowania działalności hurtowej i produkcyjnej, zakaz lokalizacji nowych wolnostojących budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych, dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych wolnostojących lub wbudowanych, w ilości wynikającej z ostatecznego bilansu zapotrzebowanej mocy elektrycznej, zabudowa do 2 kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem podpiwniczenia, maksymalna wysokość budynku do12,5 m, dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do1,5 m ponad poziomem terenu, dopuszcza się podpiwniczenie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia pomocnicze oraz stanowiska postojowe i (lub) miejsca garażowe, ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych, dopuszcza się wykonywanie ogrodzeń o wysokości do1,5 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych, konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych wraz z niezbędnymi dojściami i dojazdami.
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości: - w przypadku budowy nowych obiektów: 24 miesiące na rozpoczęcie i 48 miesięcy na zakończenie zagospodarowania nieruchomości, - w przypadku przeprowadzania remontu: 24 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, licząc od dnia podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
 7. Obowiązek zagospodarowania nieruchomości zbywanej na własność w terminach podanych w przetargu zostanie zabezpieczony w następujący sposób:
  • w umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Miasta Kołobrzeg prawo jej odkupu na okres 5 lat /art.593 k.c./ w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nierucho­mości,
  • w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowią­zany jest do zapłaty kar umownych w wysokości :

A/    10% ceny nabycia za przekroczenie terminu do 1 roku,

B/    20% ceny nabycia za przekroczenie terminów powyżej 1 roku,

C/    20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów. 

Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 10% ceny sprzedaży nieruchomości.

 

Opracowała: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl