Przetargi i komunikaty - ogłoszenia w Twoim regionie - Twojej Gminie
Zamieść ogłoszenie

słowo kluczowe:

kategoria:

  

województwo:


wyszukiwanie zaawansowane »
BO


OGŁOSZENIE ARCHIWALNE

przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.


Kategoria: Gminne » Nieruchomości
Rodzaj ogłoszenia: sprzedaż
Region: Dolnośląskie » Powiat m. Legnica » Gmina Miasto na prawach powiatu Legnica »
Miejscowość: Legnica
Ogłaszający: PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Termin składania ofert/wpłacenia wadium: 27.11.2014

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowej.

 

Przedmiotem oferty przetargowej jest nieruchomość: Legnica ul. Pątnowska , działka nr 114/4 o powierzchni 912m2, obręb Górka. KW LE1L/00093771/9.

Przeznaczenie nieruchomości? zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Legnicy nr PAB.6730.56.2011.I z 21.09.2011 r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wolno stojący budynek mieszkalny, jednorodzinny.

Opis nieruchomości-działka zlokalizowana jest w północnej, peryferyjnej części miasta Legnicy w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi dawnych układów wiejskich oraz domami jednorodzinnymi. Działka w kształcie prostokąta. Pełne uzbrojenie w ul. Pątnowskiej. Teren działki ogrodzony od ulicy Pątnowskiej - ogrodzenie wykonane z prefabrykatów betonowych, pozostałe granice siatką. Na działce rosną drzewa owoce.

Uwaga: Zgodnie z mapą zasadniczą w granicach działki umiejscowiona jest studzienka telekomunikacyjna oraz przebiega sieć. W przypadku wystąpienia kolizji z planowaną inwestycją, nabywca zobowiązany jest do usunięcia kolizji na własny koszt. Zamierzenie wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia oraz warunki nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media. Na działce umiejscowiony jest mały zbiornik na wodę lub odpady zielone.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem  20.06.2013 r.


Cena wywoławcza 68.000,00 zł + pod. VAT. Wadium 7.000,00 zł.


Przetarg odbędzie się w 01.12.2014 r. o godz.11.00 w  Urzędzie Miasta Legnicy,

Pl. Słowiański  8, pokój nr 318.

 

Zainteresowani winni wpłacać wadium do 27.11.2014 r.

na konto: PEKAO S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel.7672-12-300, pokój 314 III p. oraz warunków przetargu 7672-12-310 pokój 318 III p..

 

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Więcej o oferencie -http://przetargi-komunikaty.pl/Gmina?id=026201

 


Szukaj ogłoszenia w swojej gminie

POWIADOMIENIA

Otrzymuj na skrzynkę pocztową informacje o nowych ogłoszeniach, artykułach i promocjach.


 Tereny inwestycyjne:
Partnerzy Serwisu:
Transferuj.pl